Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propofol

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2020-05-05). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Diprivan (propofol) (hämtad 2011-05-24).

Fara

Persistens OECD guideline 301F: "The results showed that propofol is not biodegradable, with <5% biodegradation after 28 days. However, >91% removal of propofol from the aqueous phase was observed, which was noted at the time as being possibly due to adsorption to the solid phase."

ISO Guideline 11734: The results showed that propofol was not biodegradable under the anaerobic conditions of the test, although a degree of elimination was observed."

"The medicine is potentially persistent."

Bioackumulation: "Log P = 3.9 (at pH 8). BCF 28 D = 27 (at 2 μg/L) and 28 D = 26 (at 0.2 μg/L)."

Toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia magna) NOEC kronisk toxicitet 230 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2009. PEC/PNEC = 0,16 vilket ger risken låg.

Rappporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Propofol anges som lättnedbrytbart.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2020-05-05 Helena Ramström] Finns ingen Fass-info. Ändrat datum för att miljöinformation saknas på Fass.se till dagens datum. Ändrat revideratdatum från 2019-01-16 till 2020-05-05. [Helena Ramström 2019-01-16] Kanske lite motstridigt jämfört med Fass-informationen: Rappporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Propofol anges som lättnedbrytbart. Ändrat T från 3 till 1. Kollat mätrapporter. [Helena Ramström 2018-12-20] Referensgruppens möte 2018-11-20: Det finns ingen ny miljöinformation från Fass. Arkivdokumentation från Fass Diprivan (propofol) finns från 2011-05-24. Man presenterar där toxicitetsdata för 3 trofinivåer. Den känsligaste, kräftdjur, har ett NOEC-värde, 21 dagar, som anges till 0,23 mg/L, vilket ger T = 1 för faropoängen. Vid uträkning av risken har man i Fass använt AF 1 000. MÅ menade att AF 50 kan användas eftersom NOEC-data finns för alg och kräftdjur. I Fass anger man risken låg (PNEC är 370 mikrog/L/1 000 = 0,37 mikrog/L och PEC är 0,06 mikrog/L, dvs. PEC/PNEC: 0,06/0,37 = 0,162). Med AF 50 blir risken försumbar (PNEC är 230 mikrog/L/50 = 4,6 mikrog/L och PEC är 0,06 mikrog/L, dvs. PEC/PNEC: 0,06/4,6 = 0,013). [Helena Ramström 2018-11-01] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns Fass-info från 2011, AstraZeneca. Inget i några mätrapporter. Finns med i Ficks artikel om 500 pharmaceuticals. Förstår inte toxicitetsvärdet och hur risken har räknats ut - ta det med referensgruppen.