Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ramipril

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Se nedan

Information

T-värdet i PBT-index avser akut toxicitet.

De halter som uppmätts i vatten i Sverige beräknas inte leda till tillräckligt höga halter för att ge miljöpåverkan på vattenlevande djur och växter. Bra studier på miljöeffekter saknas dock.

Ramipril har tidigare hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län (2005–2012).

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet.

Referenser

  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  2. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  4. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  5. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljön, 2005-2012. Trossa AB På uppdrag av Stockholms läns landsting. 2014.
  6. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-04-09

[Helena Ramström 2019-04-23] Tagit bort följande inkl. referens till Kloka listan: Rekommenderas i Kloka Listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.[Helena Ramström 2018-04-04] Lagt in datum för PBT när jag kollade. Inte ändrat. Ändrat riskbedömningen från 2015 till 2016 med anledning av GoodPoints/Joakim Larssons rapport/bedömning. [Siv Martini 2017-03-24] Ändrat B-värde 2017-03-24