Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ranitidin

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zantac (ranitidin) från GlaxoSmithKline (hämtad 2019-10-25).

Fara

Persistens: "Ranitidine is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Ranitidine is potentially persistent” is thus chosen." För detaljer se Fass.

Bioackumulation: Log Dow = -1,09 vid pH 7 (TAD 3.02).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC 310 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,074 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Ranitidin har detekterats i utgående avloppsvatten i halter mellan 224 och 244 ng/L i Stockholmsområdet och också i ytvatten i Sverige. Vid mätningar i Region Stockholm under 2018 detekterades ranitidin i ingående avloppsvatten men inte i utgående avloppsvatten eller ytvatten.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av syrasekretionshämmarna esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol samt ranitidin.

"Oavsett om man utgår från en ”worst-case” exponering (PEC) eller uppmätta halter i miljö/avloppsvatten (under detektionsgränser utom för ranitidin) är marginalerna mot såväl CEC (risk för interaktion med måltavlor i akvatiska organismer, särskilt fisk) eller mot etablerade toxicitetsnivåer i akvatiska organismer mycket stora (lägre än 0,001 för alla substanser). Miljörisken är således försumbar för alla de undersökta substanserna i svenska vattendrag. Inga utbyten förordas därför ur miljösynpunkt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm