Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Remifentanil

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se (2013-08-16). Miljöinformation saknas på fass.se (2021-12-08). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Remifentanil bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Remifentanil har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Remifentanil har måttlig akut toxicitet.
Risk. Risk för miljöpåverkan av remifentanil kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ultiva (remifentanil) från GlaxoSmithKline (hämtad 2013-08-16).

Fara

Persistens: "Results of biological degradation:
Ready biodegradation = 4% in 28 d (OECD 301, Jenkins 1994). The substance is not readily biodegradable.

Results of abiotic degradation:
Remifentanil is hydrolytically unstable under environmental
conditions
Half-Life at pH 7, 9.5 Hours, (FDA TAD 3.09, Colwyn 1994)
Half-Life at pH 5, 21.3 Days,
Half-Life at pH 9, 3.5 Hours."

Bioackumulation: "Log Powcalculated = 1,36 at pH7 (TAD 3.02, Colwyn 1994)."

Toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) EC50 48h > 360 000, microg/L (OECD 202, Jenkins 1994). Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

Risk för miljöpåverkan av remifentanil kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm