Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Repaglinid

Information

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Se nedan

Mätningar i svenskt renat avloppsvatten från ett ganska stort antal reningsverk visar på halter upp till 6 ng/L och i mätningar i Frankrike har upp till 12 ng/L rapporterats.

Toxicitetsstudier är bristfälliga. Akuttoxicitet i vattenloppa är låg (LOEC 100 mg/L) vilket är samma som för glibenklamid.

Jämförelse med glibenklamid

Kroniska studier liksom studier av mekanismbaserade effekter i miljön saknas för båda substanserna. 

Glibenklamid  finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021 framför allt  baserat på att glibenklamid hittats i vild fisk i halter nära human terapeutisk plasmakoncentration. Det är också rimligt baserat på att glibenklamid har hög potential att bioackumuleras och uppmätta koncentrationer i svenskt avloppsvatten. Risken för att repaglinid ska ansamlas i fisk till nära terapeutisk koncentration är betydligt lägre, även om försäljningen ökar kraftigt.

Fass miljöinformation

Riskbedömningen, kan ej uteslutas enligt Fass.se, beror på att toxicitetsstudier är ofullständiga varför en riskberäkning inte har kunnat utföras. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-23] tagit bort Fick et al 500 pharmaceuticals. Från Siv: arkivinfo Repaglinid NovoNordisk 171130.