Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rivastigmin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, biockumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Rivastigmin är persistent. Se kommentar nedan under rubriken "Detaljerad information" om potentiellt persistent som står i Fass-texten.
Bioackumulering. Rivastigmin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Rivastigmin har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Miljörisken bedöms som mycket låg.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport för Exelon (rivastigmin), Novartis, 17 september 2007, EMEA/H/C/169/X/38

"Rivastigmine was found not to be readily biodegraded and not bioaccumulative. Acute toxicity was studied in the base-set of aquatic organisms. Potential environmental risks were identified for surface water and groundwater using literature ecotoxicity data of low relevance for the aquatic environmental risk assessment for rivastigmine. The risk for microorganism was evaluated, and concluded by the MAH to be unlikely, using MICresults for soil micro-organisms. The CHMP concluded that the adequacy of the obtained risk quotients and identified possible environmental risk potential cannot be assessed at this stage due to limited data. Therefore, the MAH was asked to complete the ERA with several tests, including chronic ecotoxicity, toxicity to a sludge microbial community, and sludge and sediment partitioning tests. [...] The CHMP concluded that the adequacy of the obtained risk quotients and identified possible environmental risk potential cannot be assessed at this stage due to limited data. Therefore, the MAH was asked to complete the ERA with several tests, including chronic ecotoxicity, toxicity to a sludge microbial community, and sludge and sediment partitioning tests." Inga sådana data har återfunnits på EMAs webbplats (2021-04-12).

Utredningsrapport för Exelon, Novartis, 15 november 2012, EMA/54888/2013

"No new environmental risk assessment was provided for this application. The MAH considers that an environmental risk assessment is not necessary for the current line extension, based on the fact that the introduction of the 15 cm2 patch on the European market will not lead to a significantly increased use of rivastigmine. The MAH submitted the justification of use of the STP modelling with the SimpleTreat model and includes a refinement of the PECsurface water and PECsediment in the Phase II Tier B assessment. Rivastigmine is not expected to bio-accumulate in aquatic species according to the screening criteria for bioaccumulation. Adsorption of rivastigmine to sewage sludge is low and therefore partitioning into the soil compartment via spreading of sludge on agricultural soils is not expected. The highest respective risk ratio has been found for the sediment compartment (PEC/PNECsediment) with 0.0026. Based on these informations available, rivastigmine does not present environmental risk and the CHMP considered the justification for the absence to be acceptable."

Utredningsrapport för Rivastigmine Actavis 21 februari 2013, EMA/CHMP/739928/2012

"No Environmental Risk Assessment was submitted. This was justified by the applicant as the introduction of Rivastigmine Actavis transdermal patch is considered unlikely to result in any significant increase in the combined sales volumes for all rivastigmine containing products and the exposure of the environment to the active substance. Thus, the ERA is expected to be similar and not increased."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Exelon från Novartis (hämtad 2021-04-12).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 119–266 days. [...] Based on the fact that rivastigmine is not readily biodegradable and according to the pass criteria for OECD308 studies, rivastigmine can be classified as ‘Rivastigmine is potentially persistent.’ (DT50 for total system > 120 days)." Referensgruppen för kunskapskällan Läkemedel och miljö anser att utifrån dessa resultat är en läkemedelssubstans persistent och inte potentiellt persistent, därav informationen om att rivastigmin är persistent i den inledande sammanfattande informationen.

Bioackumulation: "Log Kow < 1 at pH 7 (FDA TAD 3.02 'shake-flask method, value of the tartrate salt)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,000095 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom/demens (memantin, donepezil, rivastigmin, galantamin).

"Alla undersökta substanser förekommer sannolikt i koncentrationer nära eller under 20 ng/L i svenska vattenmiljöer exponerade för renat avloppsvatten. Miljörisken är mycket låg för galantamin och rivastigmin, baserat på förväntad vattenexponering i relation till både potential för biokoncentration och potens i människa (fiskplasmamodellen) samt tillgänglig ekotoxdata. Miljörisken är också låg för memantin även om den ekotoxiska informationen är mer knapphändig. Användning av donepezil är dock förenad med en viss miljörisk. [...] Användning av galantamin, rivastigmin och memantin bedöms inte utgöra någon miljörisk. En förhöjd risk finns för donepezil, men pga. avsaknad av ekotoxiska studier bedöms det vetenskapliga stödet i dagsläget inte vara tillräckligt starkt för att förorda ett utbyte. Fortsatta mätningar av donepezil i renat avloppsvatten förordas tillsammans med mätningar i exponerad biota."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm