Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rosuvastatin

Fara 2 P 0 B 0 T 2 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Rosuvastatin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Crestor (rosuvastatin) (hämtad 2018-07-04).

Fara

Persistens: OECD 308: Exempelvis "Degradation Half-life from Aqueous Layer (sediment from Brandywine creek) DT50 = 10.5 d." Konklusion: "Rosuvastatin is degraded in the environment."

Bioackumulation: "Since Log P < 4 at pH 7, the substance has been assigned the phrase: “Rosuvastatin has low potential for bioaccumulation.”

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Daphnia magna) 18 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,017 vilket ger risken försumbar.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-05

[Helena Ramström 2018-07-04] Ändrat riskår från 2011 till 2014. T ändrat från 1 till 2, NOEC-data.