Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Simvastatin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Simvastatin bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Simvastatin har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Simvastatin har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. "Mer fettlösliga statiner (simvastatin, atorvastatin) kan vara tämligen potenta och utgör (tillsammans med ezetimib) en något högre risk än övriga, men sannolikt är halterna i miljön ändå väl under de koncentrationer som ger upphov till effekter."

Detaljerad information

Produktresumé

Produktresumé för Zocord (simvastatin), datum för översyn av produktresumén 2018-05-07. "Simvastatins huvudsakliga metaboliter i human plasma är beta-hydroxisyra samt ytterligare fyra aktiva metaboliter. Efter en peroral dos av radioaktivt simvastatin till människa, utsöndras 13% av radioaktiviteten i urinen och 60% i faeces inom 96 timmar. Mängden som återfanns i faeces utgörs av absorberad substans och metaboliter som utsöndrats i galla och icke absorberat läkemedel."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zocord från MSD (hämtad 2021-06-28).

Fara

Persistens: "Simulation Studies (OECD 308) (XIII): DT50 in water: 5–5.8 days; DT50 in sediment: 19.2–25 days; DT50 in total system: 5.6–7.8 days. [...] Because the OECD 308 study demonstrated a DT50 ≤ 32d for the total system, the summary phrase “Simvastatin is degraded in the environment” was selected."

Bioackumulation: Log Kow = 2 (OECD 107). "Since log Kow < 4 the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur NOEC 21-dagar (fortplantning) = 2 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,32 vilket ger risken låg.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Simvastatin Teva från Teva (hämtad 2021-06-28).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "LogP = 4.68. If Log P > 4 at pH 7 the substance has high potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av simvastatin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Simvastatin har detekterats i utgående avloppsvatten i koncentrationer om <5-<250 ng/L.

Rapport Goodpoint 2016

Enligt rapporten bör man om möjligt mäta simvastatinhydroxisyra och övriga aktiva metaboliter i avloppsvatten.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin samt ezetimib från ett svenskt perspektiv.

"Även om det finns kunskapsluckor särskilt med avseende på relevanta toxicitetsstudier finns det ingen uppenbar miljörisk med någon av de undersökta blodfettssänkande substanserna i svenska vattendrag givet dagens kunskapsläge. Inga utbyten förordas därför ur miljösynpunkt. Risken förefaller helt försumbar för den mycket vattenlösliga substansen rosuvastatin. Mer fettlösliga statiner (simvastatin, atorvastatin) kan vara tämligen potenta och utgör (tillsammans med ezetimib) en något högre risk än övriga, men sannolikt är halterna i miljön ändå väl under de koncentrationer som ger upphov till effekter. Fler effektstudier behövs dock. För ezetimib och pravastatin är effektdata än mer bristfälliga. För pravastatin bedöms dock risken som låg baserat på dess relativt låga fettlöslighet (och därmed förmåga att ansamlas i biota) i relation till dess potens i människa. Ezetimib är mer fettlösligt, men avskiljs åtminstone till del i avloppsreningsverken, hur mycket är oklart på grund av höga detektionsgränser. Baserat på uppmätt biokoncentrationspotential finns en viss, men låg risk för denna substans."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-28] Finns Fass-info från MSD och Teva. Inget nytt när det gäller utredningsrapporter. Revideratdatum 2019-10-30 ändrat till 2021-06-28 och datum för miljörisk 2016-01-01 ändrat till 2019-07-01. [Helena Ramström 2019-10-30.] Finns Fass-info från Teva om att data saknas. Lagt till den nya utredningen från Goodpoint 2019 om statiner + ezetemib. Ändrat revideratdatum från 2018-04-09 till 2019-10-30. [Helena Ramström 2019-04-23] Tagit bort följande: Simvastatin har trots mätningar inte påträffats i svensk miljö. + Rekommenderas i Kloka Listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris. 2019-04-23. Finns Fass-info från MSD och Teva (data saknas för Teva). Finns assessment report för Cholib från 2013. "Since Cholib is intended for a substitution of two already approved products, this will not lead to an increased exposure to the environment." Finns i Läkmedelsrester i Stockholms vattenmiljö och uppmätt i utgående vatten från reningsverk i en koncentration av <5-<250 ng/L och uppmätts i rötslam. Inget i övriga mätrapporter. Ändrat T=1* till T=3 som asvser kronisk toxicitet.[Helena Ramström 2018-04-04] Ecotoxicological studies for Simvastatin Hydroxy Acid. NOEC-värden finns. Ska fixas efter referensgruppens möte i april 2018. Enligt mejl Joakim Larsson 2018-03-27: Noll betyder inte detekterad trots att man letat efter läkemedlet. Kan dock inte hitta i rapporterna om mätningar 2005-2012 resp. 2012-2016 något om simvastatin inte heller bilaga 1 för den senare rapporten om ej detekterade. Kan finnas hos Johanna Borgendahl. Vi har fått referenser till bilaga 2 till GoodPoints/Joakim Larssons rapport och då tolkar jag det som att just referensen till rapporten styrker det att "simvastatin har trots mätningar inte påträffats i svensk miljö." [Siv Martini 2017-12-01] Avvakta med om dokumentet ska publiceras på metaboliten i stället tills genomgång görs. Lista ska fås av Emma på substansdokument som ev ska justeras [Siv Martini 2017-03-24] Publicera dokumnet på metaboliten. Övrigt (ej publicering) Publicera dokumnet på metaboliten? Helena tycker inte det i dagsläget 2018-04-04 eftersom det man söker på är simvastatin. Sedan ska det stå om metaboliten. Omvandlas till flera metaboliter. Huvudmetaboliten och modersubstans bryts ner till stor del i kroppen medan andra metaboliter med lägre eftekt utsöndras via urin eller feces. Detta har justerats för vid beräkning av risk. (kolla detta före ev publicering) Simvastatin har man försökt att mäta men inte hittat i Sverige. Om man försökt leta efter metaboliten vet Joakim Larson inte. Arkiv Simvastatin MSD 170324.pdf