Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfametoxazol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om fara baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2021-09-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken kommer från rapporten av Goodpoint. Sulfametoxazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Persistens. Sulfametoxazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Sulfametoxazol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Sulfametoxazol har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Bactrim (sulfametoxazol, trimetoprim) från Roche (hämtad 2019-06-14).

Fara

Persistens: "Biotic Degradation:
Ready biodegradability:
4% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 D)
13% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 D with co-metabolism)
Inherent biodegradability:
-10% after 28 days of incubation CO2/TOC (OECD 302 B)
13% after 28 days of incubation DOC (OECD 302 B)
0% after 28 days of incubation DOC (OECD 302 B).

Sulfamethoxazole is neither readily, nor inherently biodegradable. This justifies the phrase 'Sulfamethoxazole is potentially persistent.'"

Bioackumulation: "Log KOW 0.89 experimental, method unknown. Log KOW 0.48 QSAR. Sulfamethoxazole has low potential for bioaccumulation (log KOW <4)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste Cyanobacteria (Synechococcus leopoliensis) NOEC 96 h = 0.0059 mg/l (method not specified)".

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,440 vilket ger risken låg.

Rapport från Goodpoint

God marginal mellan förekomst i svenska vattendrag och effektnivå. Låg risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Sulfametoxazol har hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm och i vattenmiljön på andra ställen i Sverige.

EU:s vattenlagstiftning

Sulfametoxazol övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Övrigt

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-09-10] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Mäts i miljön av Region Stockholm. Finns med i Stockholm vatten-rapporten och IVL:s rapporter. Ändrat revideratdatum 2018-09-24 till 2021-09-10. Ändrat datum för miljörisk 2008-01-01 till 2016-01-01. [Helena Ramström 2019-04-23] Har tagit bort Fick et al. 500 pharmaceuticals 2010. [Helena Ramström 2018-09-19] Se föregående kommentar. Togs inte upp på mötet i april 2018. Fass info för sulfametoxazol 2013 PNEC based on most sensitive species chronic result, 5.9 ug/L (alga NOEC) divided by 10. T=3. Tagit bort osäker för 3 (2018-09-19). I övrigt utan åtgärd. [Helena Ramström 2018-04-04] Värden för toxicitet anges både som EC50 och NOEC. Avvakta vad referensgruppen kommer fram till på mötet i april 2018. [Siv Martini 2015-11-11] Säljs kombinerat med trimetoprim.