Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfametoxazol

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Låg

Information

God marginal mellan förekomst i svenska vattendrag och effektnivå. Låg risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier.

Sulfametoxazol har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Riskbedömningen låg, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2008 och substansens toxicitet.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-09-24

[Helena Ramström 2019-04-23] Har tagit bort Fick et al. 500 pharmaceuticals 2010. [Helena Ramström 2018-09-19] Se föregående kommentar. Togs inte upp på mötet i april 2018. Fass info för sulfametoxazol 2013 PNEC based on most sensitive species chronic result, 5.9 ug/L (alga NOEC) divided by 10. T=3. Tagit bort osäker för 3 (2018-09-19). I övrigt utan åtgärd. [Helena Ramström 2018-04-04] Värden för toxicitet anges både som EC50 och NOEC. Avvakta vad referensgruppen kommer fram till på mötet i april 2018. [Siv Martini 2015-11-11] Säljs kombinerat med trimetoprim.