Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfametoxazol

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Låg

God marginal mellan förekomst i svenska vattendrag och effektnivå. Låg risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier.

Sulfametoxazol har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Riskbedömningen låg, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2008 och substansens toxicitet.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-23] Har tagit bort Fick et al. 500 pharmaceuticals 2010. [Helena Ramström 2018-09-19] Se föregående kommentar. Togs inte upp på mötet i april 2018. Fass info för sulfametoxazol 2013 PNEC based on most sensitive species chronic result, 5.9 ug/L (alga NOEC) divided by 10. T=3. Tagit bort osäker för 3 (2018-09-19). I övrigt utan åtgärd. [Helena Ramström 2018-04-04] Värden för toxicitet anges både som EC50 och NOEC. Avvakta vad referensgruppen kommer fram till på mötet i april 2018. [Siv Martini 2015-11-11] Säljs kombinerat med trimetoprim.