Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tamoxifen

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att tamoxifen är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att tamoxifen bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att tamoxifen är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av tamoxifen kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för tamoxifen (2023-08-25). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Region Stockholm provtar och analyserar tamoxifen i vattenmiljön. Vid den senaste mätningen 2021 var halterna under kvantifieringsgränsen men vid mätningen 2020 uppmättes tamoxifen i ytvatten. Tamoxifen har uppmätts vid nationella screeningundersökningar av läkemedelssubstanser.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm