Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tikagrelor

Sammanfattning

Persistens. Tikagrelor bedöms inte vara persistent.
Bioackumulering. Tikagrelor har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Tikagrelor har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av tikagrelor (försäljningsdata Sverige 2017) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information om fara kommer från utredningsrapport för Brilique (tikagrelor) från 2015 och fass.se för Brilique hämtad 2019-10-21. Miljöinformation saknas på fass.se för tikagrelor (2022-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport för Brilique från 2017

Utredningsrapport för Brilique (tikagrelor) 26 March 2017, EMA/274695/2017.

"The revised ERA was not submitted with the current application. The MAH justified that since the dose, indication and patient population for this extension application have not changed, no increase in the predicted environmental exposure concentration is foreseen and ticagrelor is not expected to pose a risk to the environment. Accordingly, based on EMA CHMP guideline documents (Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use [EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2]; and Questions and answers on 'Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use [CHMP/SWP/44609/2010]), a revision of the ERA for ticagrelor was not required."

Utredningsrapport för Brilique från 2015

Utredningsrapport för Brilique (tikagrelor) 17 December 2015, EMA/CHMP/18297/2016.

Fara

Persistens: "DegT50: DT50, water = 4.7/6.2 d, DT50, sediment = 49/66 d, DT50, system = 23/42 d. Conclusion: DT50 values corrected to 12°C. Conclusion: not P.

OECD 308: DT50, water = 2.2/2.9 d, DT50, sediment = 23/31 d, DT50, whole system = 11/20 d. shifting to sediment > 10%. DT50values at 20°C; Significant shifting to sediment observed." Enligt expert bedöms tikagrelor inte vara persistent (Forskare vid Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet 2019-10-21).

Bioackumulation: log Dow > 4,0, BCF < 6,4 L/kg. Konklusion: inte B.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia sp.) NOEC 530 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i utredningsrapport från ett europeiskt perspektiv:

PECsurfacewater, default Fpen = 0,9 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 530 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 53 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,017 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se för tikagrelor (2022-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Fass miljöinformation för Brilique från AstraZeneca (hämtad 2019-10-21) redovisas nedan.

Fara

Persistens: "Overall, evidence from the OECD 308 study suggests that ticagrelor will not be persistent in the aquatic environment. [---] Therefore, the phrase “Ticagrelor is degraded in the environment” has been assigned." För detaljer se Fass-texten.

Bioackumulation: BCF = 6,36. 

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 530 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,0025 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm