Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiotropiumbromid

Sammanfattning

Underliggande data för P, B och risk kommer från Fass miljöinformation hämtad 2022-01-18. T-värdet kommer från Fass miljöinformation hämtad 2011-04-14.

Persistens. Tiotropiumbromid är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Tiotropiumbromid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Tiotropiumbromid har måttlig akut toxicitet.
Risk. Risk för miljöpåverkan av tiotropiumbromid kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Detaljerad information

Fass miljöinformation (2022-01-18)

Fass miljöinformation för Spiriva (tiotropiumbromid) från Boehringer Ingelheim (hämtad 2022-01-18).

Fara

Persistens: "Tiotropium bromide is not readily biodegradable (OECD 301B). As tiotropium bromide did not pass the readily biodegradable test the phrase “Tiotropium bromide is potentially persistent” is used."

Bioackumulation: log D = -2,28 vid pH 7,4 (OECD 117).

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Environmental assessment was based on toxicity data; however as only one and not three different trophic levels were available (kan inte hitta några data, red. anm.), a valid PNEC could not be calculated. The phrase “Risk of environmental impact of tiotropium bromid cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available” is therefore used."

Tillverkaren har på fass.se angett att data om miljöpåverkan är ofullständiga för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation (2011-04-14)

Toxicitet från Fass miljöinformation för Spiriva (tiotropiumbromid) från Boehringer Ingelheim och Pfizer (hämtad 2011-04-14).

Fara

Toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) > 69 000 mikrog/L. Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm