Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topiramat

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att topiramat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Topiramat har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Topiramat har måttlig akut toxicitet.
Risk. Ingen uppenbar miljörisk.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Topimax (topiramat) från Janssen (hämtad 2021-04-14).

Fara

Persistens: "The potential for persistence of topiramate cannot be excluded due to lack of data."

Bioackumulation: Log Kow = 0,5 (pH = 6,0).

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 93 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,000453012 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av antiepileptika: lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin, topiramat och zonisamid.

"Även om lamotrigin är kopplad till en något högre risk än övriga substanser (baserat på högre fettlöslighet) finns ingen uppenbar miljörisk för någon av substanserna. Inga utbyten från miljörisksynpunkt förordas därför. Mätningar av lamotrigin i svenskt avloppsvatten/biota rekommenderas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm