Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topiramat

Information

Fara 4* P 3* B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Topimax (Topiramat) från Janssen (hämtad 2019-12-04).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Kow = 0,5 (pH = 6,0).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 93 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,000411709 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-12-04] Finns Fass-info från Janssen. Ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändra revideratdatum från 2016-03-31 till 2019-12-04.