Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tramadol

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Rapport Goodpoint 2016

Baserat på uppmätta halter i ytvatten och fettlöslighet skulle man kunna tänka sig att tramadol kan ansamlas i fisk i halter som närmar sig terapeutiska koncentrationer hos människa, men faktiska mätningar visar på betydligt lägre förmåga att biokoncentrera. Tillgänglig effektdata tyder inte på någon risk för miljöpåverkan, men mekanismbaserade studier saknas. Tramadol är mycket stabil i miljön.

Läkemedel i vattenmiljön

Tramadol har hittats i renat avloppsvatten, råvatten och dricksvatten inom Stockholms län under femårsperioden 2012–2016. Vid mätningar 2017 hittades tramadol i renat avloppsvatten och dricksvatten.

Tramadol har hittats i spindlar

Tramadol var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm