Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ulipristal

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-04-11). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att ulipristal är persistent då data saknas.
Bioackumulering. Ulipristal har potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ulipristal är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av ulipristal kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass 2011-04-29. Se vidare utredningen från Goodpoint under "Detaljerad information".

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för ellaOne (ulipristal) från Nycomed (hämtad 2011-04-29).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow=4,2.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av ulipristal kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Rapport från Goodpoint 2017

Mätningar i miljön och effektdata på vattenlevande organismer saknas helt, även internationellt. Ulipristal bedöms inte vara lättnedbrytbart (teoretisk bedömning). En av urinmetaboliterna av ulipristal är aktiv. Uppskattad fettlöslighet (log Pow) för ulipristal är hög nog för att leda till betydande biokoncentration i fisk. Observera att beräkning av ulipristalacetats förmåga att bioackumulera är irrelevant, då ulipristalacetat är den mer vattenlösliga "pro-drugen" som inte kommer att nå miljön.

Ulipristal binder inte till Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) till skillnad från levonogestrel. Just bindning till SHBG misstänks vara en viktig orsak till den exceptionellt höga biokoncentrationsförmågan (och därmed potens) som observerats i fisk för levonorgestrel. Därför är det möjligt att ulipristal ackumuleras sämre i fisk jämfört med levonorgestrel trots högre log Pow.

Jämförelse med levonorgestrel

Utbyte av levonorgestrel mot ulipristal som postkoitalt antikonceptionsmedel kan bara påverka levonogrestrelhalten i miljön marginellt då utbytet bara omfattar en del av användningsområdet för levonorgestrel. Samtidigt kan utbyte leda till en motsvarande större höjning av ulipristalhalten i miljön.

Det är oklart om ulipristal är mindre potent för fisk än vad levonorgestrel är. Om ulipristal ansamlas i fisk till nivåer som närmar sig terapeutiska nivåer så är det sannolikt att fortplantningen kan störas, baserat på verkningsmekanismen. På grund av bristfälliga data kring såväl halter i miljön som effekter av ulipristal är bedömningar av risk mycket osäker. Ur miljösynpunkt förordas därför inte ett utbyte av levonorgestrel mot ulipristal, men det kan bli aktuellt om relevanta data kring spridning till miljön, biokoncentration och effekter tas fram för ulipristal.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm