Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valproinsyra

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

 

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ergenyl Retard (valproinsyra) (hämtad 2018-11-15).

Fara

Persistens enligt "Ready biodegradability: Test showed 48 % degradation in 28 days (OECD 301). Valproic acid fails to pass the criteria for ready biodegradability. The phrase "Valproic acid is potentially persistent" is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 2,60 vid pH 7 (OECD 107).

Akut toxicitet: Data finns för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Danio rerio) 66 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,004 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm