Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valproinsyra

Sammanfattning

Persistens. Valproinsyra är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Valproinsyra har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Valproinsyra har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av valproinsyra (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ergenyl Retard (valproinsyra) från Sanofi AB (hämtad 2023-10-24).

Fara

Persistens enligt "Ready biodegradability: Test showed 48 % degradation in 28 days (OECD 301). Valproic acid fails to pass the criteria for ready biodegradability. The phrase "Valproic acid is potentially persistent" is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 2,60 vid pH 7 (OECD 107).

Kronisk toxicitet: Data finns för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia magna) ≥ 8870 mikrog/L.

Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,00028 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm