Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valsartan

Fara 0 P 0 B 0 T 0 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Utredningsrapport för Entresto

Utredningsrapport för valsartan från Entresto (sakubitril, valsartan) 24 September 2015, EMA/671279/2015.

"The ERA (Environmental Risk Assessment, red. anm.) for valsartan was based on the earlier assessment of the compound in procedures EMEA/H/C/1068, EMEA/H/C/1159, EMEA/H/C/1160, EMEA/H/C/1161 and post-authorisation measures to these procedures. Valsartan is not a PBT, nor vPvB substance. A risk of valsartan for the STP, surface water, sediment, soil and groundwater compartments from the prescribed use of the product was not anticipated."

Utredningsrapport för Dafiro HCT

Utredningsrapport för valsartan från Dafiro HCT (amlodipin, valsartan, hydroklortiazid) EMEA/CHMP/471165/2009.

Fara

Persistens: "... is not readily biodegradable." Inga data redovisas.

Bioackumulation: "The substance is not expected to bio-accumulate." Inga data redovisas.

Toxicitet: "VAL (valsartan, red. anm.) shows moderate chronic toxicity to aquatic species; the reproduction rate in Daphnia magna being specially affected. [...] In addition, the Algae Growth Inhibition Test (OECD 201) for VAL was not valid as both, the water and the solvent control exceeded the coefficient of variation of average specific growth rates."

Kommentar

"Due to the fact that full results of the evaluation were not presented as study reports, the CHMP requested the detailed information on all performed test with all three substances in order to fully evaluate the ERA for AML/VAL/HCT. [...] For VAL following studies will be conducted and results to be provided together with updated: - Algae growth inhibition (OECD201). - Activated sludge respiration inhibition (OECD209). - An additional study to confirm the octanol/water partition coefficient as a study protocol for the log Kow value is not available. - Toxicity to sediment-dwelling organisms." Ingen sådan information har återfunnits på EMAs webbplats.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Diovan (valsartan) från Novartis (hämtad 2019-11-26).

Fara

Persistens: DT50 (total system) = 12,0–16,1 dagar. "According to the pass criteria for OECD308 studies, valsartan can be classified as ‘Valsartan is degraded in the environment' (DT50 for total system < 32 days)."

Bioackumulation: Log Dow = 1,2 vid pH 7 (OECD117). "Since log Dow < 4 at pH 7, valsartan has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 5 600 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,00037 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av angiotensin II-antagonisterna kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan, eprosartan samt telmisartan (Rapport Goodpoint 2019).

"Angiotensinreceptorblockerare är relativt stabila och kan nå vattenmiljön i koncentrationer som är högre än för många andra läkemedel. De är alla fettlösliga vilket tyder på hög potential för biokoncentration i biota, vilket dokumenterats för irbesartan, emedan telmisartan inte biokoncentrerar i proportion till dess mycket höga fettlöslighet. För övriga substanser saknas biokoncentrationsdata. Måltavlan är konserverad i fisk men inte ryggradslösa djur och alger. Tillväxtstudier (28–32 dagar) på fisk för fyra av substanserna (kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan) visar dock på låg toxicitet, men mekanismbaserad effektdata saknas helt för alla.

Baserat på ovanstående kan ingen av angiotensinreceptorblockarna tillskrivas ”hög” miljörisk, samtidigt sticker irbesartan ut som en substans med högre risk än övriga, givet de data som finns tillgänglig. Försäljningen av irbesartan är låg i relation till kandesartan och losartan. 2018 förskrevs drygt 18 gånger mer losartan än irbesartan och drygt 18 gånger mer kandesartan än irbesartan i Sverige (i DDD räknat, exkluderat kombinationspreparat). Om irbesartan genomgående byttes ut mot losartan eller kandesartan skulle därför sannolikt halterna av losartan alternativt kandesartan i miljön endast öka med runt 6% i medeltal och därför öka miljörisken för dessa marginellt, men det skulle eliminera miljörisken med irbesartan. Det ska dock nämnas att miljörisken är oklar för alla undersökta substanser.

Baserat på halter av irbesartan över CEC i svenska ytvatten, samt biokoncentration i vild fisk och en relativt stor persistens i avloppsreningsverk och miljö finns det en riskbild som bör undersökas vidare. Skälen för utbyte av irbesartan är i dagsläget måttliga, och läget är svårbedömt. Ett utbyte av irbesartan mot endera losartan eller kandesartan kan vara motiverat, primärt baserat på att miljöexponeringen för losartan eller kandesartan skulle öka endast marginellt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-11-27

[Helena Ramström 2019-11-26.] Finns Fass-info från Novartis. Finns utredningsrapporter. Inget i några mätrapporter. P ändrat från 3 till 0 samt T från 1 till 0. Ändrat revideratdatum från 2016-03-31 till 2019-11-26. Mejlat till EMA: In the ASSESSMENTREPORT FOR Dafiro HCT, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/dafiro-hct-epar-public-assessment-report_en.pdf, there is written the following: "Due to the fact that full results of the evaluation were not presented as study reports, the CHMP requested the detailed information on all performed test with all three substances in order to fully evaluate the ERA for AML/VAL/HCT. [...] For VAL following studies will be conducted and results to be provided together with updated: - Algae growth inhibition (OECD201). - Activated sludge respiration inhibition (OECD209). - An additional study to confirm the octanol/water partition coefficient as a study protocol for the log Kow value is not available. - Toxicity to sediment-dwelling organisms." Grateful to receive this information if it has been received by the authority. Samma sak för Entresto där det bara står följande: The ERA for valsartan was based on the earlier assessment of the compound in procedures EMEA/H/C/1068, EMEA/H/C/1159, EMEA/H/C/1160, EMEA/H/C/1161 and post-authorisation measures to these procedures.