Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valsartan

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från rapporten från Goodpoint.

Persistens. Valsartan är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Valsartan har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Valsartan har låg kronisk toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport för Entresto

Utredningsrapport för valsartan från Entresto (sakubitril, valsartan) 24 September 2015, EMA/671279/2015.

"The ERA (Environmental Risk Assessment, red. anm.) for valsartan was based on the earlier assessment of the compound in procedures EMEA/H/C/1068, EMEA/H/C/1159, EMEA/H/C/1160, EMEA/H/C/1161 and post-authorisation measures to these procedures. Valsartan is not a PBT, nor vPvB substance. A risk of valsartan for the STP, surface water, sediment, soil and groundwater compartments from the prescribed use of the product was not anticipated."

Utredningsrapport för Dafiro HCT

Utredningsrapport för valsartan från Dafiro HCT (amlodipin, valsartan, hydroklortiazid) EMEA/CHMP/471165/2009.

Fara

Persistens: "... is not readily biodegradable." Inga data redovisas.

Bioackumulation: "The substance is not expected to bio-accumulate." Inga data redovisas.

Toxicitet: "VAL (valsartan, red. anm.) shows moderate chronic toxicity to aquatic species; the reproduction rate in Daphnia magna being specially affected. [...] In addition, the Algae Growth Inhibition Test (OECD 201) for VAL was not valid as both, the water and the solvent control exceeded the coefficient of variation of average specific growth rates."

Kommentar

"Due to the fact that full results of the evaluation were not presented as study reports, the CHMP requested the detailed information on all performed test with all three substances in order to fully evaluate the ERA for AML/VAL/HCT. [...] For VAL following studies will be conducted and results to be provided together with updated: - Algae growth inhibition (OECD201). - Activated sludge respiration inhibition (OECD209). - An additional study to confirm the octanol/water partition coefficient as a study protocol for the log Kow value is not available. - Toxicity to sediment-dwelling organisms." Ingen sådan information har återfunnits på EMAs webbplats. Vid förfrågan till EMA har dokumentation erhållits (2021-01-12). Tillväxthämningstest för alger (OECD201) anger man 72-timmars NOEC-värdet till 100 mg/L. För "Activated sludge respiration inhibition (OECD209)" anger man 3 timmarsvärdet för NOEC till 200–750 mg/L.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Diovan (valsartan) från Novartis (hämtad 2021-01-21).

Fara

Persistens: DT50 (total system) = 12,0–16,1 dagar. "According to the pass criteria for OECD308 studies, valsartan can be classified as ‘Valsartan is degraded in the environment' (DT50 for total system < 32 days)."

Bioackumulation: Log Dow = 1,2 vid pH 7 (OECD117). "Since log Dow < 4 at pH 7, valsartan has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 5 600 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,00037 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av angiotensin II-antagonisterna kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan, eprosartan samt telmisartan (Rapport Goodpoint 2019).

"Angiotensinreceptorblockerare är relativt stabila och kan nå vattenmiljön i koncentrationer som är högre än för många andra läkemedel. De är alla fettlösliga vilket tyder på hög potential för biokoncentration i biota, vilket dokumenterats för irbesartan, emedan telmisartan inte biokoncentrerar i proportion till dess mycket höga fettlöslighet. För övriga substanser saknas biokoncentrationsdata. Måltavlan är konserverad i fisk men inte ryggradslösa djur och alger. Tillväxtstudier (28–32 dagar) på fisk för fyra av substanserna (kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan) visar dock på låg toxicitet, men mekanismbaserad effektdata saknas helt för alla.

Baserat på ovanstående kan ingen av angiotensinreceptorblockarna tillskrivas ”hög” miljörisk, samtidigt sticker irbesartan ut som en substans med högre risk än övriga, givet de data som finns tillgänglig. Försäljningen av irbesartan är låg i relation till kandesartan och losartan. 2018 förskrevs drygt 18 gånger mer losartan än irbesartan och drygt 18 gånger mer kandesartan än irbesartan i Sverige (i DDD räknat, exkluderat kombinationspreparat). Om irbesartan genomgående byttes ut mot losartan eller kandesartan skulle därför sannolikt halterna av losartan alternativt kandesartan i miljön endast öka med runt 6% i medeltal och därför öka miljörisken för dessa marginellt, men det skulle eliminera miljörisken med irbesartan. Det ska dock nämnas att miljörisken är oklar för alla undersökta substanser.

Baserat på halter av irbesartan över CEC i svenska ytvatten, samt biokoncentration i vild fisk och en relativt stor persistens i avloppsreningsverk och miljö finns det en riskbild som bör undersökas vidare. Skälen för utbyte av irbesartan är i dagsläget måttliga, och läget är svårbedömt. Ett utbyte av irbesartan mot endera losartan eller kandesartan kan vara motiverat, primärt baserat på att miljöexponeringen för losartan eller kandesartan skulle öka endast marginellt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm