Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vareniklin

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3 T 3* Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för T kommer från scientific discussion för Champix (vareniklin), se nedan. Underliggande data för P, B och risk kommer från Fass miljöinformation för Champix, se nedan.

Scientific discussion

Scientific discussion för Champix (vareniklin) 11/10/2006.

Fara

Persistens: Saknas data. "Varenicline did not meet the criteria for PBT/PvBv substances."

Bioackumulation: Saknas data. "Varenicline did not meet the criteria for PBT/PvBv substances."

Kronisk toxicitet: Finns data för NOEC för 1 trofinivå, kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) 0,003 mg/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, från scientific discussion från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,01 mikrog/L.

PEC/PNEC = 0,03

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Champix (hämtad 2011-05-27).

Fara

Persistens: "Substansen bryts ner långsamt i miljön."

Bioackumulation: "Substansen har potential att lagras i vattenlevande organismer."

Toxicitet: Finns data för för 3 trofinivåer, känsligast kräftdjur (Ceriodaphnia Dubia) "7-day NOEC of 2.7 ug/L"

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige, framgår dock inte vilket år. PEC/PNEC = 0,007 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-06-29] Ingen ny Fass-info. Arkivinfo Fass finns från 2011. Assessment report finns.