Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Verapamil

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att verapamil är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Verapamil har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Verapamil har måttlig akut toxicitet.
Risk. Risk för miljöpåverkan av verapamil kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

 

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se från 2013. Miljöinformation saknas (2022-05-18). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Isoptin (verapamil) från Abbott (hämtad 2013-06-25).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Kow för veramapil hydroklorid är 3,79 vilket tyder på låg potential för bioackumulation. På grund av omfattande metabolism så antas dock inte bioackumulation äga rum."

Toxicitet: Det finns data för en trofinivå, kräftdjur (Daphnia Magna) 54010 mikrog/L.

Risk

"PEC/PNEC (μg/L) = 0,203 / 54,01= 0,0038, men eftersom data bygger på en trofinivå har vi valt riskfrasen ”Tillgängliga ekotoxikologiskadata utesluter inte risk för miljöpåverkan”."

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Sverige

Verapamil finns med i screeningundersökning i Region Stockholm men har varit under detektionsgränserna under senare år. Verapamil har också funnits med i nationella screeningprogram.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm