Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vortioxetin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Se nedan

T-värdet i faropoäng avser kronisk toxicitet.

 

Enligt EU:s fastställda kriterier betraktas vortioxetin som en PBT/vPvB-substans. Toxiciteten för vattenlevande organismer är mycket hög samtidigt som substansen har förmåga att bioackumuleras och bryts ned långsamt i miljön.

Assessment report

Assessment report för Brintellix (vortioxetin) 24 oktober 2013, EMA/699150/2013.

Fara

Persistens: OECD 308: "DT50, water = 2.1-3.7 days, DT50, sediment = not calculable, DT50, whole system = 7.2-50.1 days % shifting to sediment (d100) = 90.7% / 86.7%"

Bioackumulation: BCF = 2 032-2 121

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk 0,091 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, från assessment report är från ett europeiskt perspektiv. "Free base; risk for fish PEC/PNEC > 1" vilket ger risken medelhög.

"The compound is considered as PBT. [---] The available data do not allow to conclude definitively on the potential risk of vortioxetine to the environment. The CHMP recommends further investigation." Ingen ytterligare information har inte återfunnits.

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-06-14). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm