Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Warfarin

Sammanfattning

Persistens. Warfarin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Warfarin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Warfarin har måttlig akut toxicitet.
Risk. Användningen av warfarin (försäljningsdata Sverige 2010) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-06-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Warfarin Orion från Orion Pharma (hämtad 2013-06-17).

Fara

Persistens: 0% bryts ner efter 28 dagar (OECD 301D).

Bioackumulation: Log Kow < 0 (OECD117).

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 11000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2010. PEC/PNEC = 0,00315 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Warfarin har vid tidigare mätningar hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm (2005–2012). Warfarin finns också med i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö från 2010.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm