Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolpidem

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Se nedan

Dåligt undersökt, men befintliga data tyder på låg miljörisk.

Zolpidem har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Zolpidem är ett bensodiazepinliknande sömnmedel. Benzodiazepinen oxazepam har visats påverka fiskars beteende vilket kan ge möjliga effekter på den ekologiska balansen. Ytterligare forskning pågår.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014 och substansens toxicitet.

Referenser

  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  5. Brodin T, Fick J, Jonsson M, Klaminder J. (2013) Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations. Science 339(6121): 814-815.
  6. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  7. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-05] NOEC-värden finns. NOEC 96 h (growth rate): 320 μg/l, borde då bli T=1 om kategoriindelningen går igenom på ref.gruppens möte i april 2018. Ändra efter det inkl. om vad T står för, dvs. kroniskt värde. [Siv Martini 2016-03-16] Engelsk text granskad av Claire Heaton