Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gynekologi på vårdcentral

Publicerat 2022-06-22

Många gynekologiska besvär kan behandlas på vårdcentralen, även utan tillgång till gynstol. Behandlingsrekommendationer finns på VISS och i Kloka listan.

Hur mycket gynekologi som tas om hand på vårdcentraler skiljer sig mellan regionerna, beroende på politik, traditioner och tillgång på gynekologer i området. Det finns många gynekologiska åkommor som initialt skulle kunna omhändertas på vårdcentral av den intresserade, med eller utan gynstol. Detaljerade behandlingsrekommendationer finns på VISS och i Kloka listan.

Efter vägledande anamnes, inklusive sexualanamnes, kan klinisk undersökning göras på brits på patienter som söker för blåsor, sår, vårtor eller klåda i vulva och introitus samt för att bedöma vaginal flytning hos patienter utan smärta, blödning, feber eller allmänpåverkan.

Sexualanamnes vid STI

Provtagning för sexuellt överförda infektioner bör tas vid oro eller symptom. Provtagningens lokalisation beror på sexualanamnesen*. Vid vaginala besvär tas provet företrädelsevis vaginalt, självprovtagning är ett alternativ, men urinprov är inte lika tillförlitliga. I vissa fall är serologisk undersökning indicerad, till exempel för hiv. I Stockholm finns möjligheten att remittera för smittspårning av klamydia, mer information finns på Vårdgivarguiden – smittskydd.

Vid menstruationsrelaterade besvär krävs ingen gynekologisk undersökning för att initiera behandling med kombinerade eller gestagena p-piller, samma gäller vid antikonception och mensförskjutning. Anamnes, inklusive hereditet, och ett blodtryck bör tas inför förskrivning. Kvinnor med rikliga menstruationer kan ha god hjälp av tranexamsyra förutom av hormonella preparat. Glöm inte att anemiprover och koagulationsutredning kan vara indicerat på dessa kvinnor med rikliga blödningar. Vid nytillkomna besvär eller om insatt behandling inte har effekt bör patienten träffa en gynekolog.

Vid mensvärk är tidigt insatt behandling med analgetika och p-piller viktigt för att minska lidande och frånvaro från skola och arbete. Analgetikan bör tas såsom vid migrän, i fulldos vid första symptom.
Premenstruell dysforisk störning (PMDS/ PMS) diagnosticeras med anamnes. Behandling med kombinerade p-piller (med drospirenon) eller med SSRI från ovulation till mens kan initieras.

Urinträngningar och UVI, även recidiver­ande, utreds och behandlas på vårdcentral. Antibiotikaprofylax kan övervägas vid recidiverande UVI, post-koital eller kontinuerlig regim.

Behandling vaginal atrofi

Ungefär 50 procent av postmenopausala kvinnor har symptom på vaginal atrofi till följd av ­östrogenbrist. I symptombilden ingår recidiver­ande UVI, urinträngningar vid samtidigt urogenital atrofi. Dessa symptom tilltar ofta med åldern. Även klåda, sveda, ökad flytning och ytlig samlagssmärta förekommer. I typiska fall ses atrofiska slemhinnor som är sköra, bleka med utslätad veckbildning eller rodnade med petekier. Undersökning är inte alltid nödvändig. Lokalbehandling med östrogen har endast en kontraindikation: pågående behandling med aromatashämmare vid bröstcancer.

Basal utredning av inkontinens med anamnes inklusive läkemedelsgenomgång, miktionslista och urinsticka kan föregå gynekologisk undersökning.

Graviditet

Kvinnor som har besvär och symptom som hör samman med normal graviditet såsom nästäppa, bäcken- och ryggsmärta, graviditetsillamående, urinvägsinfektion som inte behöver obstetrisk kompetens kan handläggas på vårdcentralen. Liksom bedömning av arbetsförmågan hos dessa patienter.

Hypotyreos som funnits före graviditeten kan handläggas på vårdcentral under och efter graviditet. Andra samtidigt förekommande sjukdomar som funnits före graviditeten sköts i samråd med obstetriker. Hypertoni under graviditet handläggs av gynekolog. Efter förlossning remitteras de med kvarstående blodtrycksförhöjning efter graviditetshypertoni eller preeklampsi till vårdcentral.

Klimakteriebesvär tas upp i separat artikel, Menopausal 
hormonbehandling (MHT)

*Vårdgivarguiden.se, sök på "frågemall för sexualanamnes" respektive "lathund för provtagning sexuellt överförda infektioner".

Fakta om p-piller

P-piller kan förskrivas utan gynekologisk undersökning för antikonception, PMDS/PMS, mensvärk, mensförskjutning.

Kombinerade p-piller (östrogen och gestagen)

Kontraindikationer: Tidigare egen eller hereditet för djup ven- eller artärtrombos (förälder eller syskon), koagulationsdefekt, familjär hyperlipidemi, sjukdom i hjärtklaffarna med ökad risk för trombos, migrän med aura, tidigare cerebrovaskulär- eller myokardsjukdom, egen bröstcancer, uttalade varicer, akut intermittent porfyri, SLE, Ulcerös colit, Mb Crohn, rökning om >35 år, BMI >35 (relativ kontraindkikation vid BMI 30–35).

Positiva hälsoaspekter

  • Minskad smärta vid menstruation.
  • Minskad blödningsmängd, vilket minskar förekomsten av järnbristanemi.
  • Regelbundna blödningar alternativt blödningsfrihet.
  • Minskad förekomst av funktionella ovarialcystor.
  • Minskad risk för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer.

Negativa hälsoaspekter

  • Ökad risk för venös tromboembolism. Östrogenkomponenten står för den ökade blodproppsrisken och gestagenkomponenten modifierar risken. Den årliga trombosincidensen hos friska kvinnor i fertil ålder som inte använder p-piller är 2/10 000. För p-pilleranvändare är motsvarande siffra 5−12/10 000 att jämföra med incidensen vid graviditet som är 10−30/10 000.
  • Ökad risk för stroke hos kvinnor som har migrän med aura varför östrogenfri metod bör förskrivas till dessa.
  • Gestageninnehållet varierar med olika preparat och står för huvuddelen av de upplevda biverkningarna, såsom bröstsvullnad, humörpåverkan och nedstämdhet.

Gestagena preparat (utan östrogen); p-piller, implantat, spiral:

Kontraindikationer: bröstcancer, svår leversjukdom.

Lisa Söderman, med dr, specialistläkare Octaviakliniken, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad