Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amitriptylin

Sammanfattning

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande information om P, B, T och risk kommer från Fass. Amitriptylins huvudsakliga metabolit är nortriptylin. Se också nortriptylin.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Amitriptylin Abcur (hämtad 2018-11-06).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = 4,92 (okänd metod).

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av amitriptylin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön nationellt och Stockholms län

Amitriptylin har hittats i renat avloppsvatten (upp till 24 ng/L), ytvatten (upp till 9,1 ng/L) och slam (upp till 170 mikrog/kg torrvikt) vid nationella mätningar. I IVL:s rapport presenteras också restultat från regionala screeningprogram. Amitriptylin har hittats i renat avloppsvatten (lite drygt 20 ng/L) inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-21] Eftersom inga data finns för P och T har jag ändrat från 3* till "-". Tagit bort artikeln Fick et al om 500 pharmaceuticals. [Helena Ramström 2018-11-06] Fass-info Amitriptylin Abcur miljörisk 2014. Ingen assessment report. Finns med i IVL:s screening 2014, SLL:s mätrapport 2012-2016 och 2017. Finns med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010. Hänisning till nortriptylin. [Helena Ramström 2018-04-17] Enligt Amitriptylin Abcur: Bioackumulering: Amitriptylin har hög potential att bioackumuleras. Ändrat B från 0 till 3. [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i avsnitten Matsmältningsorgan, Smärta och inflammation och Äldre och läkemedel. Is recommended in The Wise List 2015 in the therapy sections "Digestive Organs", "Pain and inflammation" and "Drugs and the Elderly".