Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amoxicillin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

På grund av risk för ekotoxiska halter av amoxicillin i vatten övervakas substansen inom ramen för EU:s vattenlagstiftning för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”.

Mätningar i svensk miljö/avloppsvatten saknas, men utifrån förväntade koncentrationer i avloppsreningsverk (baserad på hög användning, hög andel utsöndrad som modersubstans, och rapporterat måttlig nedbrytning i reningsverk från andra länder) bedöms att risk finns för selektion av antibiotikaresistens. Amoxicillin finns därför med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av amoxicillin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för amoxicllin

  • Eradikering av Helicobacter pylori med amoxicillin endast på strikt indikation.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Riskbedömningen, medelhög  enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-06-21

[Helena Ramström 2020-01-21] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-06-19] Uppdaterat med avseende på att amoxicillin, text och referens, nu finns på EU:s watch list. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns AstraZeneca 2015. [Siv Martini 2015-11-30] Är testad på blågrön alg [Siv Martini 2015-09-17] Data är uppdaterat. Komb med klavulansyra finns samt andra kombinationer. 60% of an orally administered dose of Amoxicillin is excreted in the urine within 6 to 8 hours. enl AstraZeneca 2015-09-11 preparat Nexium HP. Övrigt (ej publicering) Ref AstraZeneca Tagit bort inaktuell statistik enligt följande: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 183 218 patienter ut amoxicillin (ATC-kod J01CA04 och J01CR02) på recept. Det motsvarar 18,6 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 24,4 patienter per tusen invånare. Amoxicillin ingår dessutom i ett kombinationspreparat ATC-kod A02BD06 som hämtades ut på recept av 14 575 patienter i Sverige. Det motsvarar 1,5 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 1,1 patient per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av amoxicillin (ATC-kod J01CA04 och J01CR02) på recept och rekvisition 1 201 695 DDD (1 215 844 DDD år 2015) och i kombination med annan substans ATC-kod A02BD06, 19 670 DDD (20 664 DDD år 2015).