Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amoxicillin

Sammanfattning

Persistens. Amoxicillin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Amoxicillin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Amoxicillin har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Risk finns för selektion av antibiotikaresistens.


Miljöinformation för amoxicillin saknas på fass.se (2022-11-16). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet baseras på tidigare miljöinformation i Fass från 2015. För risk se utredningen från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av amoxicillin

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Amoxicillin Aurobindo (amoxicillin) från AstraZeneca (hämtad 2015-09-11).

Fara

Persistens: Utifrån presenterade data gör företaget bedömningen att amoxicillin är potentiellt persistent.

Bioackumulation: Log P = 0,87.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste Synechococcus leopoliensis (cyanobakterier) NOEC 0,78 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 9,6 vilket ger risken medelhög.

EU:s vattenlagstiftning

På grund av risk för ekotoxiska halter av amoxicillin i vatten har substansen övervakats inom ramen för EU:s vattenlagstiftning för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”. "Övervakningsskyldigheten för de tre ämnen eller grupper av ämnen som funnits på bevakningslistan sedan 2018, nämligen metaflumizon, amoxicillin och ciprofloxacin, upphörde därför 2022. De övervakningsdata som erhållits kommer att beaktas i samband med det prioriterande som avses i artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG."

Rapport Goodpoint 2016 och läkemedelsrester i vattenmiljön

Mätningar i svensk miljö/avloppsvatten saknas, men utifrån förväntade koncentrationer i avloppsreningsverk (baserad på hög användning, hög andel utsöndrad som modersubstans, och rapporterat måttlig nedbrytning i reningsverk från andra länder) bedöms att risk finns för selektion av antibiotikaresistens. Amoxicillin finns därför med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Kloka listan

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av amoxicillin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för amoxicllin

  • Eradikering av Helicobacter pylori med amoxicillin endast på strikt indikation.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm