Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azitromycin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

Azitromycin är med på EU:s lista över substanser vars halter i ytvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl. Kan samverka i miljön med övriga makrolidantiobiotika, till exempel erytromycin, klaritromycin och roxitromycin.

Återfinns i svenska avloppsreningsverk i koncentrationer som eventuellt selekterar för antibiotikaresistens.

Azitromycin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Mätningar i vattenmiljön inom Stockholms län saknas under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Azitromycin är rekommenderad i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av azitromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för azitromycin

  • Azitromycin rekommenderas i Kloka listan för behandling av Mycoplasma genitalium.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-06-19] Ny bevakningslista från EU. Uppdaterat referensen. Övrigt (ej publicering) Vid val av algtest för antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA resp. based on effect concentration, EC50 = 940 ng/L for cyanobacteria, and concentrations found in the environment. When selecting the algal test for antibiotics the European Medicines Agency, EMA, recommends test on blue-green algae (cyanobacteria) Info bortagen i fass.se 2016-06-23. Referens fass.se, Pfizer 2011-03-09. Arkivinfo finns. BorttagetRiskbedömningen, låg enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2008.The risk classification, low according to Fass.se, is based on total sold amount (kg) of the substance in Sweden during the year 2008.