Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azitromycin

Sammanfattning

Miljöinformation för azitromycin saknas på fass.se (2021-08-16). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet baseras på tidigare miljöinformation i Fass från 2011. För risk se utredningen från Goodpoint.

 

Persistens. Azitromycin bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Azitromycin har inte potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Azitromycin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint nedan.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av azitromycin

 

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Azitromax (azitromycin) från Pfizer (hämtad 2011-03-09).

Fara

Persistens: "Ready Biodegradation: None after 28 days (OECD 301D). Sediment binding: 74,2–96,3 % sediment bound azithromycin was solvent non-extractable in an OECD 308 study. This means that a minimum of 74,2 % of the substance volume cannot be stripped from sediment using solvent, it will not release in water, and hence not be bioavailable."

Bioackumulation: Log Kow vid pH 7,0 = 0,534 (FDA TAD 3.02).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste blågröna alger EC50 0,94 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2008. PEC/PNEC = 0,28 vilket ger risken låg.

EU:s vattenlagstiftning

Azitromycin har tidigare övervakats inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. Nu finns tillräckligt med data för att bedöma om azitromycin ska föreslås som ett prioriterat ämne när EU-kommissionen nästa gång föreslår ett reviderat så kallat prioämnesdirektiv.

Rapport Goodpoint 2016 och läkemedelsrester i vattenmiljön

Azitromycin kan samverka i miljön med övriga makrolidantiobiotika, till exempel erytromycin, klaritromycin och roxitromycin.

Azitromycin återfinns i svenska avloppsreningsverk i koncentrationer som eventuellt selekterar för antibiotikaresistens.

Azitromycin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Kloka listan

Azitromycin är rekommenderad i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av azitromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för azitromycin

  • Azitromycin rekommenderas i Kloka listan för behandling av Mycoplasma genitalium.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm