Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciprofloxacin

Information

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Risken styrks också av utredningen från Goodpoint.

Persistens. Ciprofloxacin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Ciprofloxacin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Ciprofloxacin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Användningen av ciprofloxacin (försäljningsdata Sverige 2016) har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Ciloxan (ciprofloxacin) från Novartis (hämtad 2020-10-12).

Fara

Persistens: "Not readily degradable (28 days; Measurement of biological oxygen demand according to the guidelines
published by OECD) (Halling-Sørensen, 2000)."

Bioackumulation: "Log Kow = 1.24 (estimated with ACD Log P software (Advanced Chemical Development, Toronto, Canada (Halling-Sørensen, 2000)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste cyanobakterien Mycrocystis aeruginosa EC50 = 5 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 79 vilket ger risken hög.

Rapport Goodpoint 2016 och läkemedelsrester i vattenmiljön

På grund av risk för ekotoxiska halter av ciprofloxacin i vatten övervakas substansen inom ramen för EU:s vattenlagstiftning för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”.

Mätningar har visat att ciprofloxacin förekommer i svenska avloppsreningsverk i halter som innbär risk för selektion av resistenta bakterier. Substansen finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Ciprofloxacin har hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Kloka listan

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av ciprofloxacin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för ciprofloxacin

 • Ciprofloxacin rekommenderas vid febril UVI hos vuxna i Kloka listan som alternativ förstahandsbehandling tillsammans med trimetoprim-sulfametoxazol.
 • Ciprofloxacin ska inte användas vid empirisk behandling av nedre urinvägsinfektion utan feber, då rekommenderas nitrofurantoin (i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än ciprofloxacin) eller pivmecillinam (i Kloka listan och är ett rimligt alternativ till ciprofloxacin från miljösynpunkt). Nitrofurantoin bedöms utgöra den lägsta miljörisken av dessa.
 • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Referenser

 1. Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018.
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.
 4. Halling-Sørensen B, Lützhøft HC, Andersen HR, Ingerslev F. Environmental risk assessment of antibiotics: comparison of mecillinam, trimethoprim and ciprofloxacin. J Antimicrob Chemother. 2000;46 Suppl 1:53-8; discussion 63-5.
 5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 6. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 7. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
 8. Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D et al. Selection of resistant bacteria at very low antibiotic concentrations. PLoS Pathog. 2011;7:e1002158.
 9. Region Stockholm. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.
 10. Fass.se för vårdpersonal
 11. Region Stockholms läkemedelskommitté. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-10-12] Finns Fass-info från Novartis. Finns ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2018-06-21 till 2020-10-12. [2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-06-19] Uppdaterat med avseende på att ciprofloxacin, text och referens, nu finns på EU:s watch list.