Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Citalopram

Sammanfattning

Miljöinformation för citalopram saknas på fass.se (2020-10-12). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet baseras på tidigare miljöinformation i Fass från 2018. För risk se utredningarna från Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att citalopram är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Citalopram har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Citalopram har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Se utredningarna från Goodpoint nedan.

 

Citalopram är ett racemat där en av enantiomererna, escitalopram (s-formen), har farmakologisk effekt. Se därför även information om escitalopram.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av citalopram och escitalopram

 

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cipramil (citalopram) från H. Lundbeck AB (hämtad 2018-07-10).

Fara

Persistens: "The potential for persistence of Citalopram cannot be excluded, due to lack of data."

Bioackumulation: Log Kow = 1,39.

Akut toxicitet: Finns data för 2 trofinivåer, lägst för alg (Pseudokirchneriella subcapita) 1,6 mg/L.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2013. PEC/PNEC: "As the base set is not complete, it is not possible to determine the most sensitive specie, and a PNEC cannot be derived." Risken kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Rapport Goodpoint 2016

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Koncentrationer av citalopram i fisk exponerad för renat avloppsvatten motsvarar terapeutiska nivåer hos människa.

Citalopram finns med i Regionen Stockholms förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021 grundat på lägsta effektnivå, LOEC = 150 ng/L, och uppmätta halter i miljön. Citalopram har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Region Stockholm. Analysmetoden skiljer inte på de olika enantiomererna.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Kloka listan

I Kloka listan rekommenderas escitalopram. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av citalopram och escitalopram

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för citalopram och escitalopram

  • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
  • Citalopram rekommenderas inte i Kloka listan. Istället rekommenderas escitalopram.
  • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (exempelvis escitalopram/citalopram). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
  • Startförpackning för escitalopram finns inom förmånen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm