Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Citalopram

Fara 6* P 3* B 0 T 3* Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T risk kommer från Fass.se, se nedan.

Citalopram är ett racemat där en av enantiomererna, escitalopram (s-formen), har farmakologisk effekt. Se därför även information om escitalopram.

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Koncentrationer av citalopram i fisk exponerad för renat avloppsvatten motsvarar terapeutiska nivåer hos människa.

Citalopram finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021 grundat på lägsta effektnivå, LOEC = 150 ng/L, och uppmätta halter i miljön. Citalopram har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016). Analysmetoden skiljer inte på de olika enantiomererna.

I Kloka listan rekommenderas escitalopram. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cipramil (citalopram) (hämtad 2018-07-10).

Fara

Persistens: "The potential for persistence of Citalopram cannot be excluded, due to lack of data."

Bioackumulation: Log Kow = 1,39.

Akut toxicitet: Finns data för 2 trofinivåer, lägst för alg (Pseudokirchneriella subcapita) 1,6 mg/L.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2013. PEC/PNEC: "As the base set is not complete, it is not possible to determine the most sensitive specie, and a PNEC cannot be derived." Risken kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av citalopram och escitalopram

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka Listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för citalopram och escitalopram

 • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
 • Citalopram rekommenderas inte i Kloka listan. Istället rekommenderas escitalopram.
 • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (exempelvis escitalopram/citalopram). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
 • Startförpackning för escitalopram finns inom förmånen.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Referenser

 1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 2. Kellner M, Porseryd T, Porsch-Hällström I, Hansen SH, Olsén KH. Environmentally relevant concentrations of citalopram partially inhibit feeding in the three-spine stickleback (Gasterosteus aculeatus). Aquat Toxicol. 2015;158:165-70.
 3. Grabicova K, Lindberg RH, Ostman M, Grabic R, Randak T, Larsson DG et al. Tissue-specific bioconcentration of antidepressants in fish exposed to effluent from a municipal sewage treatment plant. Sci Total Environ. 2014;488-489:46-50.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 5. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 6. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 7. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 8. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 9. Fass.se för vårdpersonal
 10. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[Helena Ramström 2018-07-10] Finns Fass-info från Lundbeck. Finns ingen assessment report. Lagt in info om Goodpoint/Larssons nya utredning 2018. [Siv Martini 2017-10-11] Har substansen hittats i fisk i SLL? Johanna tillfrågad. Lägg tillbaka LOEC-info [Siv Martini 2017-10-10] Ska det kankse stå att beräkning enl ofullstandiag uppgifter i fass? [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Lundbeck 2011. [Siv Martini 2017-01-05] Kolla engelska texten [Siv Martini 2015-11-02] B har ändrats pga nytt gränsvärde.