Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diazepam

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Information

De halter av diazepam som uppmätts i svenska vattendrag är låga och bedöms inte medföra någon miljörisk, men diazepam metaboliseras bland annat till oxazepam som i sin tur har uppmätts i halter som medför risk. Det innebär att användning av diazepam kan bidra till risk för miljöpåverkan och substansen finns därför med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Oxazepam har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Diazepam rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av diazepam

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för diazepam

  • Diazepam, rektalt och intravenöst, rekommenderas vid epilepsi och status migränosus i Kloka listan.
  • Långverkande bensodiazepiner, exempelvis diazepam tabletter, bör undvikas till äldre.

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. I Kloka listan rekommenderas substanser med liten eller måttlig miljöpåverkan framför substanser som helt saknar eller har ofullständiga miljödata om substanserna är medicinskt likvärdiga.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Actavis 2011.