Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diazepam

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass och risken från rapport Goodpoint.

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Se nedan.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av diazepam

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Stesolid (diazepam) från Teva (hämtad 2020-10-20).

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att diazepam är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att diazepam kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av diazepam kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Rapport Goodpoint och Region Stockholms förteckning

De halter av diazepam som uppmätts i svenska vattendrag är låga och bedöms inte medföra någon miljörisk, men diazepam metaboliseras bland annat till oxazepam som i sin tur har uppmätts i halter som medför risk. Oxazepam har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm. Det innebär att användning av diazepam kan bidra till risk för miljöpåverkan och substansen finns därför med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Kloka listan

Diazepam rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av diazepam

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för diazepam

  • Diazepam, rektalt och intravenöst, rekommenderas vid epilepsi och status migränosus i Kloka listan.
  • Långverkande bensodiazepiner, exempelvis diazepam tabletter, bör undvikas till äldre.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm