Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytromycin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass 2015 och risken från rapporten från Goodpoint.

Persistens. Erytromycin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Erytromycin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Erytromycin har mycket hög akut toxicitet. Studier på blågröna alger (Cyanophyta) enligt CHMP:s riktlinjer saknas dock.
Risk. Se nedan.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av erytromycin

Detaljerad information

Fass miljöinformation 2021-08-16

Fass miljöinformation för Abboticin (erytromycin) från Amdipharm (hämtad 2021-08-16).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

PEC = 0,055558 mikrog/L. Risk för miljöpåverkan av erytromycin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkaren, Amdipharm, har på fass.se (2021-08-16) angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation 2015-09-07

Fass miljöinformation för Ery-Max (erytromycin) från Meda (hämtad 2015-09-07).

Fara

Persistens: "Erythromycin did not pass the criteria for readily biodegradability. Closed Bottle Test (OECD 301D) resulted in <60% degradation in 28 days. Erythromycin did not pass the criteria for ready biodegradability, which justifies the phrase “Erythromycin is potentially persistent”."

Bioackumulation: "Log Kow of 3,06 (unknown method)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Selenastrum capricornutum) "NOEC 72h (growth inhibition): 0,0103 mg/L (OECD 201)". Studier på blågröna alger enligt CHMP:s riktlinjer saknas dock.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018 (Fass-information ovan från Amdipharm. PEC = 0,055558 mikrog/L). "PNEC is calculated as lowest NOEC (Algae)/AF = 0,0103 (mg/L)/100" blir 0,103 mikrog/L. "Chronic NOEC data for the most sensitive species justifies an assessment factor (AF) of 100 according to ECHA guideline." Enligt ECHAs riktlinjer kan AF 100 användas om det finns långtids EC10- eller NOEC-värden för antingen fisk eller kräftdjur. Sådana data har inte återfunnits. Utifrån AF 100 blir PEC/PNEC = 0,539 vilket ger risken låg.

Om AF 1000 används (åtminstone ett värde för L(E)C50 från de tre trofinivåerna: alg, kräftdjur och fisk) blir PEC/PNEC = 5,39 vilket ger risken medelhög.

Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker.

EU:s vattenlagstiftning

Erytromycin har tidigare övervakats inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. Nu finns tillräckligt med data för att bedöma om erytromycin ska föreslås som ett prioriterat ämne när EU-kommissionen nästa gång föreslår ett reviderat så kallat prioämnesdirektiv.

EU:s bevaknings- och kandidatlista för grundvatten

Erytromycin är med på EU:s bevakningslista över substanser vars halter i grundvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

Låga koncentrationer av antibiotika

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Rapport Goodpoint

De koncentrationer som uppmätts i svenska avloppsreningsverk riskerar att selektera för antibiotikaresistens.

Erytromycin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Erytromycin har hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm.

Kloka listan

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av erytromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för erytromycin

  • Erytromycin rekommenderas i Kloka listan.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm