Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytromycin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

Erytromycin är med på EU:s lista över substanser vars halter i ytvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

De koncentrationer som uppmätts i svenska reningsverk riskerar att selektera för antibiotika resistens.

Erytromycin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Erytromycin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län i början av den senaste femårsperioden (2012–2016).

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av erytromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka Listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för erytromycin

  • Erytromycin rekommenderas i Kloka listan.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Riskbedömningen medelhög, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2019-05-09] Tagit bort försäljningsdata + tillhörande referens. Gamla data. [Siv Martini 2015-11-03] Referens Meda 2015