Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Escitalopram

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Citalopram är ett racemat där en av enantiomererna, escitalopram (s-formen), har farmakologisk effekt. Vid bedömning av den totala miljörisken bör därför även hänsyn tas till såld mängd citalopram.

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger rapporterade effektkoncentrationer, särskilt för ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Halter av citalopram i fisk exponerad för renat avloppsvatten motsvarar terapeutiska nivåer hos människa.

Citalopram finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021 grundat på lägsta effektnivå, LOEC = 150 ng/L, och uppmätta halter i miljön. Citalopram har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten, dricksvatten och fisk i Stockholms län. Analysmetoden skiljer inte på de olika enantiomererna.

I Kloka listan rekommenderas escitalopram. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Escitalopram Actavis (hämtad 2017-05-30).

Fara

Persistens: (OECD 308): "DT50 (total system) = 89.3 days (system A) and 39.5."

Bioackumulation: Log Kow = 1,04 vid pH 7.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) 26,8 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2011. PEC/PNEC = 0,011 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Ingen ny miljöinformation har återfunnits på Fass.se (2018-07-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av escitalopram och citalopram

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för escitalopram och citalopram

 • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
 • Citalopram rekommenderas inte i Kloka listan. Istället rekommenderas escitalopram.
 • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (exempelvis escitalopram/citalopram). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
 • Startförpackning för escitalopram finns inom förmånen.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Kellner M, Porseryd T, Porsch-Hällström I, Hansen SH, Olsén KH. Environmentally relevant concentrations of citalopram partially inhibit feeding in the three-spine stickleback (Gasterosteus aculeatus). Aquat Toxicol. 2015;158:165-70.
 4. Grabicova K, Lindberg RH, Ostman M, Grabic R, Randak T, Larsson DG et al. Tissue-specific bioconcentration of antidepressants in fish exposed to effluent from a municipal sewage treatment plant. Sci Total Environ. 2014;488-489:46-50.
 5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 6. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 7. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 8. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 9. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 10. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-07-10] Finns ingen ny Fass-info. Finns ingen assessment report. Finns arkivex från Fass från 2017. Finns NOEC ändrat T från 3 till 2. [Siv Martini 2016-03-28] Ändrad klassificering