Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Escitalopram

Sammanfattning

Miljöinformation för escitalopram saknas på fass.se (2020-10-12). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet baseras på tidigare miljöinformation i Fass från 2017. För risk se utredningarna från Goodpoint.

Persistens. Escitalopram bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Escitalopram har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Escitalopram har hög kronisk toxicitet.
Risk. Se utredningarna från Goodpoint nedan.

Citalopram är ett racemat där en av enantiomererna, escitalopram (s-formen), har farmakologisk effekt. Vid bedömning av den totala miljörisken bör därför även hänsyn tas till citalopram.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av escitalopram och citalopram

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Escitalopram Actavis från Actavis (hämtad 2017-05-30).

Fara

Persistens: (OECD 308): "DT50 (total system) = 89.3 days (system A) and 39.5 (system B)."

Bioackumulation: Log Kow = 1,04 vid pH 7 (OECD 107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) > 26,8 mikrog/L. Detta värde anges dock som ">" vilket inte följer riktlinjerna.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2011. PEC/PNEC = 0,011 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Rapport Goodpoint 2016

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger rapporterade effektkoncentrationer, särskilt för ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Halter av citalopram i fisk exponerad för renat avloppsvatten motsvarar terapeutiska nivåer hos människa.

Citalopram finns med i Regionens förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021 grundat på lägsta effektnivå, LOEC = 150 ng/L, och uppmätta halter i miljön. Citalopram har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten, dricksvatten och fisk i Region Stockholm. Analysmetoden skiljer inte på de olika enantiomererna.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Kloka listan

I Kloka listan rekommenderas escitalopram. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av escitalopram och citalopram

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för escitalopram och citalopram

  • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
  • Citalopram rekommenderas inte i Kloka listan. Istället rekommenderas escitalopram.
  • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (exempelvis escitalopram/citalopram). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
  • Startförpackning för escitalopram finns inom förmånen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm