Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etonogestrel

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se, se nedan.

Mätningar av etonogestrel i miljön saknas. Etonogestrel är den aktiva metaboliten till desogestrel.

Etonogestrel har ungefär samma förmåga att binda till androgenreceptorn i fisk som levonorgestrel. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk antas bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Etonogestrel binder också till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk. Baserat på detta kan man anta att det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nexplanon (etonogestrel) (hämtad 2018-07-02).

Fara

Persistens: "Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XII): DT50 in water: 10-11 days; DT50 in sediment: 35-70 days; DT50 in total system: 9.2-50 days."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.5. Bioaccumulation (OECD 305): Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) Lipid normalized kinetic BCF = 128."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC 183 dagar för fisk (Oryzias latipes) 2,7 nanog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 3,1 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-05] Fass-info från MSD. Det anges att miljörisken är från 2016 men enligt Fass-info är den uträknad från försäljningen 2015, dvs. ändrat risken från 2016 till 2015. Tagit bort "osäker" för T.