Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etonogestrel

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om miljöfara kommer från fass.se. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Etonogestrel bryts ner långsamt i miljön.
Bioackumulering. Etonogestrel har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Etonogestrel har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nexplanon (etonogestrel) (hämtad 2021-09-21).

Fara

Persistens: "Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XII): DT50 in water: 10–11 days; DT50 in sediment: 35–70 days; DT50 in total system: 9.2–50 days. [...] Etonogestrel has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Etonogestrel is slowly degraded in the environment” is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.5. Bioaccumulation (OECD 305): Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) Lipid normalized kinetic BCF = 128."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC 183 dagar för fisk (Oryzias latipes) 2,7 nanog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 2,8 vilket ger risken medelhög.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Etonogestrel har provtagits men har varit under kvantifieringsgränsen (LOQ). Etonogestrel är den aktiva metaboliten till desogestrel.

Rapport från Goodoint 2017

Etonogestrel har ungefär samma förmåga att binda till androgenreceptorn i fisk som levonorgestrel. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk antas bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Etonogestrel binder också till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk. Baserat på detta kan man anta att det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm