Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Felodipin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningar av Goodpoint.

Persistens. Felodipin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Felodipin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Felodipin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Se nedan utredningar från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av felodipin

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Plendil (felodipin) från AstraZeneca (hämtad 2020-11-02).

Fara

Persistens: "Felodipine is not readily biodegradable." och anges som potentiellt persistent.

Bioackumulation: Log P = 3,86. "Since Log P < 4 the phrase "Felodipine has low potential for bioaccumulation" is assigned."

Akut toxicitet: Data finns för tre trofinivåer, känsligaste är fisk (Oncorhynchus mykiss) 0,05 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under 2017. PEC/PNEC = 0,7, vilket ger risken låg, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Rapport Goodpoint 2016

De halter som uppmätts i miljön i Sverige bedöms kunna leda till terapeutiska halter i fisk, baserat på ämnets fettlöslighet. Mekanismbaserade effektdata saknas.

Felodipin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Felodipin har hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av kalciumantagonisterna amlodipin och felodipin.

"Uppgifter kring fettlöslighet varierar. Fick et al (2010) utgick från predikterade Log P data. Med samma prediktionsmetod bedöms amlodipin vara mycket mindre fettlösligt (log P=2,1) än felodipin (log P=4,5). Experimentella data (metodik delvis oklar) tyder på en något mindre skillnad (amlodipin log P=3,04; felodipin 3,8 till 3,86). [---] Även om de finns vissa oklarheter kring substansernas exakta fettlöslighet så tyder både kemiska data och jämförbara effektdata på att felodipin är mer ekotoxiskt än amlodipin."

Amlodipin, som rekommenderas i Kloka listan, är bättre från miljösynpunkt än felodipin.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av felodipin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för felodipin

  • Felodipin rekommenderas inte i Kloka listan. I stället rekommenderas amlodipin som är bättre från miljösynpunkt än felodipin.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm