Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluoxetin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Fluoxetin är ett så kallat SSRI, selektiv serotoninåterupptagshämmare.

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Fluoxetin har uppmätts i vild fisk, dock inte i koncentrationer motsvarande terapeutiska nivåer hos människa.

Fluoxetin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Substansen har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fontex (fluoxetin) (hämtad 2018-07-10).

Fara

Persistens: "Fluoxetine disappeared from the total system with DT50 values of 32 days (lake sediment) and 114 days (creek sediment) which is likely due, in part, to unextractable binding to the sediment. Fluoxetine slowly disappears from water sediment systems. [---] Fluoxetine is potentially persistent.”

Bioackumulation: "The log of the octanol water partition coefficients at pH values of 5, 7, and 9 were 0,73 to 1,06, 1,77 to 1,79, and 2,62 to 2,64, respectively."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Danio rerio) 3,2 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,2 vilket ger risken låg.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av fluoxetin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för fluoxetin

 • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
 • Fluoxetin rekommenderas i Kloka listan i första hand till barn och ungdomar vid depression. Fluoxetin rekommenderas i Kloka listan i andra hand vid ångestsyndrom respektive tvångssyndrom och relaterade tillstånd.
 • Ej rekommenderat läkemedel till äldre.
 • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (exempelvis fluoxetin). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
 • Startförpackning finns inom förmånen.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 5. Gaworecki KM, Klaine SJ. Behavioral and biochemical responses of hybrid striped bass during and after fluoxetine exposure. Aquat Toxicol. 2008;88:207-13.
 6. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 7. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 8. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 9. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 10. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-07-10] Finns Fass-info från Lilly. Finns ingen assessment report. Övrigt (ej publicering) Ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 56 715 patienter ut fluoxetin (ATC-kod N06AB03) på recept. Det motsvarar 5,8 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 6,3 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av fluoxetin på recept och rekvisition 5 068 181 DDD (4 718 969 DDD år 2015). Och tillhörande referenser borttagna, dvs. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel. och Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning Arkivinfo finns, Lilly 2011.