Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flupentixol

Sammanfattning

Miljöinformation om flupentixol saknas på fass.se (2020-11-02). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Information om persistens, bioackumulation och toxicitet kommer från tidigare miljöinformation i Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Flupentixol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av flupentixol

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fluanxol (flupentixol) från Lundbeck AB (hämtad 2017-04-10).

Fara

Persistens: Data saknas. 

Bioackumulation: "Log Kow = 4.51 (experimental)."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av flupentixol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Rapport Goodpoint

De halter som uppmätts i svenskt ytvatten beräknas kunna ansamlas i fisk till terapeutiska koncentrationer. Det saknas dock relevant analysmetod för att studera koncentrationer i fisk. Mekanismbaserad effektdata saknas.

Flupentixol finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av flupentixol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för flupentixol

  • Flupentixol rekommenderas inte i Kloka listan.
  • Ett alternativ vid nyinsättning kan vara aripiprazol (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än flupentixol).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm