Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flupentixol

Fara - P - B 3 T - Risk Se nedan

Information

De halter som uppmätts i svenskt ytvatten beräknas kunna ansamlas i fisk till terapeutiska koncentrationer. Det saknas dock relevant analysmetod för att studera koncentrationer i fisk. Mekanismbaserad effektdata saknas.

Flupentixol finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av flupentixol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för flupentixol

  • Flupentixol rekommenderas inte i Kloka listan.
  • Ett alternativ vid nyinsättning kan vara aripiprazol (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än flupentixol).

Riskbedömningen kan ej uteslutas, enligt Fass.se, beror på att persistens och toxicitetsstudier är ofullständiga varför en riskberäkning inte har kunnat utföras. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. I Kloka listan rekommenderas substanser med liten eller måttlig miljöpåverkan framför substanser som helt saknar eller har ofullständiga miljödata om substanserna är medicinskt likvärdiga.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2019-05-09 Helena Ramström] Tagit bort försäljningsdata, gamla, + tillhörande referens.