Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glibenklamid

Fara 6 P 3 B 3 T 0 Risk Se nedan

Information

I Sverige har glibenklamid hittats i vild fisk i halter nära terapeutiska koncentrationer i människa, vilket också är rimligt baserat på ämnets fettlöslighet och uppmätta koncentrationer i avloppsvatten. Mekanismbaserad effektdata saknas.

Glibenklamid finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av glibenklamid

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.


Konkreta förslag för glibenklamid

  • Glibenklamid rekommenderas inte i Kloka listan.
  • Individuell anpassning av läkemedel vid behandling av diabetes mellitus typ 2 är viktigt för att optimera behandlingen och undvika biverkningar.
  • Alternativ kan vara glimepirid (rekommenderas i Kloka listan) eller repaglinid (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än glibenklamid).
  • Hälsosamma levnadsvanor som viktnedgång vid övervikt, ökad fysisk aktivitet, väl sammansatt kost och att undvika överkonsumtion av alkohol skulle kunna bidra till minskad läkemedelsanvändning hos vissa patienter.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[Helena Ramström 2019-05-09] Tagit bort försäljningsdata, gamla + tillhörande referense. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Sanofi-Aventis 2011. [Siv Martini 2017-01-09] Effektdata inte angivet. Ska kollas med Joakim Larsson först. Glibenklamid finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser inom Stockholms län, enligt miljöprogrammet 2017-2021, beräknat efter en lägsta effektnivå på xxx ng/L. [Siv Martini 2015-11-05] OBS nytt PBT-värde. Övrigt (ej publicering) T värdet som Joakim Larsson använt är från fass.se Recip vilket visar att T=0