Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Haloperidol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om peristens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att haloperidol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Haloperidol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Haloperidol har hög akut toxicitet.
Risk. Se utredningen av Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av haloperidol

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Haldol (haloperidol) från Janssen (hämtad 2020-11-04).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Dow = 4,76 (pH = 3).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Brachydanio rerio) LC50 96 timmar = 1,4 mg/L (OECD 203).

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,00122849 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint

Haloperidol har i Sverige uppmätts i vild fisk och fisk exponerad för renat avloppsvatten i nivåer nära terapeutiska koncentrationer hos människa. Det stöds av ämnets fettlöslighet och uppmätta koncentrationer i ytvatten. Mekanismbaserade effektdata saknas.

Haloperidol finns med i Region Stockholms förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021. Haloperidol har hittats i renat avloppsvatten och fisk i Region Stockholm.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av haloperidol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för haloperidol

  • Haloperidol rekommenderas inte i Kloka listan.
  • Ett alternativ vid nyinsättning till patienter med schizofreni kan vara aripiprazol (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än haloperidol).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm