Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Haloperidol

Fara 8* P 3* B 3 T 2 Risk Se nedan

Information

Haloperidol har i Sverige uppmätts i vild fisk och fisk exponerad för renat avloppsvatten i nivåer nära terapeutiska koncentrationer hos människa. Det stöds av ämnets fettlöslighet och uppmätta koncentrationer i ytvatten. Mekanismbaserad effektdata saknas.

Haloperidol finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser enligt miljöprogrammet 2017–2021. Haloperidol har hittats i renat avloppsvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Förslag på hur man kan minska utsläppen av haloperidol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för haloperidol

  • Haloperidol rekommenderas inte i Kloka listan.
  • Ett alternativ vid nyinsättning till patienter med schizofreni kan vara aripiprazol (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än haloperidol).

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2013 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[Helena Ramström 2019-05-09] Tagit bort försäljningsdata, gamla + tillhörande referens. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Janssen 2017. Övrigt (ej publicering) Janssen 2017-01-09