Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klaritromycin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

Klaritromycin är med på EU:s lista över substanser vars halter i ytvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Koncentrationer i svenska avloppsreningsverk riskerar att selektera för antibiotikaresistens. Kan samverka i miljön med övriga makrolidantiobiotika, t.ex. azitromycin, erytromycin och roxitromycin.

Klaritromycin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Då har även hänsyn tagits till risk för selektion av antibiotikaresistens samt samverkan i miljön mellan andra makrolidantibiotika. Klaritromycin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av klaritromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för klaritromycin

 • Klaritromycin rekommenderas i Kloka listan. Eradikering av Helicobacter pylori endast på strikt indikation.
 • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Riskbedömningen låg, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Referenser

 1. Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018.
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 5. Isidori M, Lavorgna M, Nardelli A, Pascarella L, Parrella A. Toxic and genotoxic evaluation of six antibiotics on non-target organisms. Sci Total Environ. 2005;346:87-98.
 6. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
 7. Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D et al. Selection of resistant bacteria at very low antibiotic concentrations. PLoS Pathog. 2011;7:e1002158.
 8. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 9. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 10. Fass.se för vårdpersonal
 11. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2020-01-21 Helena Ramström ] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2019-05-09] Tagit bort försäljningsdata, för gamla + tillhörande referenser. [Siv Martini 2017-06-27] Ändra risken till "Se dokument" [Siv Martini 2016-03-24] Ändrad risk