Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klaritromycin

Sammanfattning

Uppgifterna om persistens, bioackumulering och toxicitet i denna sammanfattande information baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2021-08-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Klaritromycin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Klaritromycin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Klaritromycin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av klaritromycin

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nexium HP (amoxicillin, esomeprazol, klaritromycin) från AstraZeneca (hämtad 2015-09-07).

Fara

Persistens: "Percentage Biodegradation" OECD 301D substanskoncentration 0,003 mg/L, tid 28 dagar och resultat 0 % ThOD (Theoretical oxygen demand). Substanskoncentration 2,43 mg/L, tid 28 dagar och resultat 0 % ThOD. "Based on the data above (considering that no other data is available), the phrase ‘Clarithromycin is potentially persistent ’ is chosen."

Bioackumulation: Log P = 3,16. "Clarithromycin has low potential for bioaccumulation."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Pseudokirchne riella subcapitata) EC50 = 0,002 mg/L. Studier på blågröna alger enligt CHMP:s riktlinjer saknas dock.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2011. PEC/PNEC = 0,75 vilket ger risken låg.

Vid val av alg för toxicitetstest av antimikrobiella medel rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker.

EU:s vattenlagstiftning

Klaritromycin har tidigare övervakats inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. Nu finns tillräckligt med data för att bedöma om klaritromycin ska föreslås som ett prioriterat ämne när EU-kommissionen nästa gång föreslår ett reviderat så kallat prioämnesdirektiv.

EU:s bevaknings- och kandidatlista för grundvatten

Klaritromycin är med på EU:s bevakningslista över substanser vars halter i grundvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl.

Låga koncentrationer av antibiotika

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Rapport Goodpoint

Koncentrationer i svenska avloppsreningsverk riskerar att selektera för antibiotikaresistens. Kan samverka i miljön med övriga makrolidantiobiotika, t.ex. azitromycin, erytromycin och roxitromycin.

Klaritromycin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Då har även hänsyn tagits till risk för selektion av antibiotikaresistens samt samverkan i miljön mellan andra makrolidantibiotika. Klaritromycin har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm.

Kloka listan

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av klaritromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för klaritromycin

  • Klaritromycin rekommenderas i Kloka listan. Eradikering av Helicobacter pylori endast på strikt indikation.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm