Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meklozin

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se (2020-11-05). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Risken kommer från rapporten av Goodpoint.

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av meklozin

Detaljerad information

Rapport Goodpoint

Utifrån uppmätta halter beräknas meklozin kunna ansamlas i fisk till terapeutiska koncentrationer. Meklozin har dock ännu inte hittats i fisk. Effektstudier saknas. Meklozin har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm.

Meklozin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Kloka listan

Meklozin rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av meklozin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för meklozin

  • Meklozin (Postafen) rekommenderas i Kloka listan.
  • Receptfri förpackning om 10 tabletter finns utan förmån. Denna förpackning rekommenderas när så är möjligt. Därutöver finns förpackning om 100 tabletter inom förmånen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-11-05] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2018-10-25 till 2020-11-05. [2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-10-25] Tagit bort följande eftersom inte uppdaterat: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 12 272 patienter ut meklozin (ATC-kod R06AE05) på recept. Det motsvarar 1,2 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 1,1 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av meklozin på recept och rekvisition 156 259 DDD (165 760 DDD år 2015). [Helena Ramström 2017-04-25] Finns ingen arkivinfo 2017. Övrigt (ej publicering) Tillverkare har på fass.se angett att data saknas. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter.