Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meklozin

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Information

Utifrån uppmätta halter beräknas meklozin kunna ansamlas i fisk till terapeutiska koncentrationer. Meklozin har dock ännu inte hittats i fisk. Effektstudier saknas.

Meklozin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Meklozin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av meklozin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för meklozin

  • Meklozin (Postafen) rekommenderas i Kloka listan.
  • Receptfri förpackning om 10 tabletter finns utan förmån. Denna förpackning rekommenderas när så är möjligt. Därutöver finns förpackning om 100 tabletter inom förmånen.

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

I Kloka listan rekommenderas substanser med liten eller måttlig miljöpåverkan framför substanser som helt saknar eller har ofullständiga miljödata om substanserna är medicinskt likvärdiga.

Referenser

  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  2. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  3. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  4. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
  5. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-10-25

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-10-25] Tagit bort följande eftersom inte uppdaterat: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 12 272 patienter ut meklozin (ATC-kod R06AE05) på recept. Det motsvarar 1,2 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 1,1 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av meklozin på recept och rekvisition 156 259 DDD (165 760 DDD år 2015). [Helena Ramström 2017-04-25] Finns ingen arkivinfo 2017. Övrigt (ej publicering) Tillverkare har på fass.se angett att data saknas. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter.