Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofloxacin

Sammanfattning

Endast Ofloxacin mibe ögondroppar finns registrerat men läkemedlet tillhandahålls för närvarande inte enligt Fass.se (2022-11-16). Det finns ingen miljöinformation på Fass.se.


Ofloxacin finns med på bevakningslistan över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG.


Ofloxacin är ett racemat. En av enantiomererna är levofloxacin (s-enantiomeren). Se därför även miljöinformation för levofloxacin.

Detaljerad information

Ofloxacin är ett racemat. En av enantiomererna är levofloxacin (s-enantiomeren). Se därför även miljöinformation för levofloxacin. Vid analyser i vatten av ofloxacin mäts både ofloxacin och levofloxacin.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Tidigare fanns viss risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsreningsverken, men försäljningen i Region Stockholm har minskat kraftigt under senare år och därmed har också halterna i avloppsvattnet sjunkit. I dagsläget finns bara ögondroppar med ofloxacin registrerade.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

EU:s vattenlagstiftning

"Under 2021 samlade kommissionen in data om flera andra ämnen som skulle kunna tas upp på bevakningslistan. Den tog hänsyn till de olika typer av relevant information som avses i artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG och samrådde med experter från medlemsstaterna och intressentgrupper. Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades fungiciden azoxistrobin, herbiciden diflufenikan, insekticiden och det veterinärmedicinska läkemedlet fipronil, antibiotikumen klindamycin och ofloxacin, humanläkemedelet metformin och dess metabolit guanylurea samt en grupp bestående av tre solskyddsmedel (butylmetoxidibensoylmetan, även kallat avobenzon, oktokrylen, och bensofenon-3, även kallat oxybenzon). Upptagandet av läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön (6), och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens (7), som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm