Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omeprazol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Risken stöds av utredningen från Goodpoint.

Persistens. Omeprazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Omeprazol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Esomeprazol* har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Användning av omeprazol i Sverige har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan (år 2019).

*Esomeprazol är S-enantiomeren av racematet omeprazol. Se också esomeprazol.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Losec (omeprazol) från AstraZeneca (hämtad 2021-06-24).

Fara

Persistens: "Omeprazole was found not to be readily biodegradable in biodegradability studies. The substance has hence been assigned the phrase: “Omeprazol is potentially persistent”."

Bioackumulation: Log D = 2,24.

Kronisk toxicitet: "Long-term tests of esomeprazole have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines." Det finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (Fathead
Minnow) 1000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,0094 vilket ger risken försumbar.

Läkemedel i vattenmiljön

Omeprazol har tidigare hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm (2005–2012). Omeprazol är inte bland de läkemedelssubstanser som analyserats under senare år.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Omeprazol har detekterats i renat avloppsvatten och i dricksvatten.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av syrasekretionshämmarna esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol samt ranitidin.

"Oavsett om man utgår från en ”worst-case” exponering (PEC) eller uppmätta halter i miljö/avloppsvatten (under detektionsgränser utom för ranitidin) är marginalerna mot såväl CEC (risk för interaktion med måltavlor i akvatiska organismer, särskilt fisk) eller mot etablerade toxicitetsnivåer i akvatiska organismer mycket stora (lägre än 0,001 för alla substanser). Miljörisken är således försumbar för alla de undersökta substanserna i svenska vattendrag. Inga utbyten förordas därför ur miljösynpunkt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm