Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omeprazol

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se. Esomeprazol är S-enantiomeren av racematet omeprazol. Se också esomeprazol.

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-10-25). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Nedanstående miljöinformation är från Fass för Losec (omeprazol) (hämtad 2018-09-06).

Fara

Persistens: "Omeprazole has been shown to undergo rapid abiotic degradation across the environmentally relevant pH range, with an abiotic half-life of <40 days. However, based on the data above (considering no other data is available), the substance has been assigned the risk phrase "Omeprazole is potentially persistent"."

Bioackumulation: Log D = 2,24.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst anges för fisk (Danio rerio) 41,9 mg/L (OECD 203).

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,018 vilket ger risken försumbar.

Läkemedel i vattenmiljön

Omeprazol har tidigare hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län (2005–2012). Omeprazol är inte bland de läkemedelssubstanser som analyserats under senare år.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Omeprazol har detekterats i renat avloppsvatten och i dricksvatten.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av syrasekretionshämmarna esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol samt ranitidin.

"Oavsett om man utgår från en ”worst-case” exponering (PEC) eller uppmätta halter i miljö/avloppsvatten (under detektionsgränser utom för ranitidin) är marginalerna mot såväl CEC (risk för interaktion med måltavlor i akvatiska organismer, särskilt fisk) eller mot etablerade toxicitetsnivåer i akvatiska organismer mycket stora (lägre än 0,001 för alla substanser). Miljörisken är således försumbar för alla de undersökta substanserna i svenska vattendrag. Inga utbyten förordas därför ur miljösynpunkt."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-10-25.] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns i rapporten Stockholms vattenmiljö och Region Stockholms mätrapport 2005-2012 (mättes då). Revideratdatum ändrat från 2018-09-06 till 2019-10-25. [Helena Ramström 2018-09-06] Se esomeprazol vad gäller persistens och referensgruppens möte 2018-08-27. [Helena Ramström 2018-07-03] Avvakta publicering efter referensgruppensmöte om esomeprazol och persistens. Ändrat P från 0 till 3 enligt Fass (potentiellt persistent). Tagit bort "osäker" för T = 1. Ändrat riskår från 2011 till 2015. Finns ingen assessment report för omeprazol.