Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxazepam

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Information

Uppmätt i vild fisk i Sverige i halter som kan kopplas till stört beteendemönster. Beteendeförändringar kan i sin tur ge möjliga effekter på den ekologiska balansen. Ytterligare forskning pågår. Studier i en stor svensk sjö har visat att oxazepam är svårnedbrytbart och därför kan finnas kvar länge i ett vattendrag, vilket medför risk för ackumulering. Läkemedlet har uppmätts i miljön Sverige i halter mycket nära de koncentrationer som påverkar beteende hos fisk.

Oxazepam finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Oxazepam har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av oxazepam

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för oxazepam

 • Tillfälliga orostillstånd behöver inte behandlas farmakologiskt.
 • Oxazepam rekommenderas som tillfällig symtomlindring vid ångestbesvär hos äldre och som abstinensbehandling vid alkoholsjukdomar i Kloka listan.
 • Bensodiazepiner kan försämra kognition samt öka risken för fall och därmed frakturer hos äldre. Endast oxazepam i lägsta effektiva dos och under kort tid (högst 2 veckor) kan rekommenderas till äldre. Alla bensodiazepiner bör dock undvikas i möjligaste mån.
 • Lugnande medel ska endast användas för korttidsbehandling.
 • Små förpackningar finns inom förmånen.

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

I Kloka Listan rekommenderas substanser med liten eller måttlig miljöpåverkan framför substanser som helt saknar eller har ofullständiga miljödata om substanserna är medicinskt likvärdiga.

Referenser

 1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 2. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010.
 3. Brodin T, Fick J, Jonsson M, Klaminder J. (2013) Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations. Science 339(6121): 814-815.
 4. Klaminder J, Brodin T, Sundelin A, Anderson NJ, Fahlman J, Jonsson M et al. Long-Term Persistence of an Anxiolytic Drug (Oxazepam) in a Large Freshwater Lake. Environ Sci Technol. 2015;49:10406-12.
 5. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 6. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 7. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 8. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-02-22

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2019-02-15] Uppdaterat med avseende på Kloka listan 2019. [Helena Ramström 2018-10-25] Tagit bort följande eftersom inte uppdaterat: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 336 434 patienter ut oxazepam och diazepam (ATC-kod N05BA04 och N05BA01) på recept. Det motsvarar 34,2 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 30,6 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av oxazepam och diazepam (ATC-kod N05BA04 och N05BA01) på recept och rekvisition 4 498 419 DDD (4 787 541 DDD år 2015). [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Pfizer 2017. Övrigt (ej publicering) Tidigare text: Oxazepam har i studier visat sig kunna ge beteendeförändringarna hos abborrar vid halter som finns i svenska vattendrag.