Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxazepam

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass med undantag för risk. Informationen om risk kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av oxazepam

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Sobril (oxazepam) från Pfizer (hämtad 2020-11-05).

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att oxazepam är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att oxazepam kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av oxazepam kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas

Rapport Goodpoint

Oxazepam har uppmätts i vild fisk i Sverige i halter som kan kopplas till stört beteendemönster. Beteendeförändringar kan i sin tur ge möjliga effekter på den ekologiska balansen.

Oxazepam finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Andra studier

Resultat vid studier av en stor svensk sjö har visat att oxazepam är svårnedbrytbart och därför kan finnas kvar länge i ett vattendrag, vilket medför risk för ackumulering. Läkemedlet har uppmätts i miljön i Sverige i halter mycket nära de koncentrationer som påverkar beteendet hos fisk. I en avhandling från 2020 visade man att effekten av oxazepam minskade om fiskar simmade i grupp och att nedbrytningen går mer långsamt i ett ekosystem än i laborativa miljöer.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Stockholm

Oxazepam har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten i Region Stockholm.

Kloka listan

Oxazepam rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av oxazepam

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för oxazepam

  • Tillfälliga orostillstånd behöver inte behandlas farmakologiskt.
  • Oxazepam rekommenderas som tillfällig symtomlindring vid ångestbesvär hos äldre och som abstinensbehandling vid alkoholsjukdomar i Kloka listan.
  • Bensodiazepiner kan försämra kognition samt öka risken för fall och därmed frakturer hos äldre. Endast oxazepam i lägsta effektiva dos och under kort tid (högst 2 veckor) kan rekommenderas till äldre. Alla bensodiazepiner bör dock undvikas i möjligaste mån.
  • Lugnande medel ska endast användas för korttidsbehandling.
  • Små förpackningar finns inom förmånen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm