Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risperidon

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Se nedan

Information

Uppmätta halter i vild fisk i Sverige motsvarar terapeutiska koncentrationer hos människa, vilket förefaller rimligt mot bakgrund av risperidons fettlöslighet och uppmätta halter i avloppsvatten. Mekanismbaserade effektdata saknas.

Risperidon finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Risperidon har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av risperidon

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för risperidon

  • Risperidon rekommenderas i Kloka listan.
  • Ett alternativ vid nyinsättning till patienter med schizofreni kan vara aripiprazol (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än risperidon).
  • Endast rekommenderat som korttidsbehandling vid psykotiska symtom eller svår aggression till äldre.
  • Startförpackning finns inom förmånen för vissa styrkor.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2010 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-10-25

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-10-25] Tagit bort följande eftersom inte uppdaterat: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 35 810 patienter ut risperidon (ATC-kod N05AX08) på recept. Det motsvarar 3,6 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 3,2 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av risperidon på recept och rekvisition 633 173 DDD (641 316 DDD år 2015). [Siv Martini 2016-07-26] Miljöinformation borttagen i fass.se. Tidigare var det Janssen-Cilag som hade uppgifter. Arkivdokumentation från 2013 finns. Övrigt (ej publicering) B=0 enligt Drugbank.