Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risperidon

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Informationen om risk kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Risperidon är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Risperidon har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Risperidon har hög akut toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av risperidon

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Risperdal (risperidon) från Janssen (hämtad 2020-11-13).

Fara

Persistens: "Based on the measurements of CO2 produced and DOC analysis, the percentage biodegradation calculated for Risperidone was 5%. Based on the measurements of CO2 produced and DOC analysis, the percentage biodegradation calculated for the reference substance glucose was > 60%. Consequently, it can be concluded that Risperidone is not readily biodegradable."

Bioackumulation: "The average apparent partition coefficient (total solute measured, regardless of from) of R064766 in 1-octanol/aqueous solution at 25°C as determined by UV spectrometry is:

  • in 1-octanol/buffer pH 5: log P = 0.22
  • in 1-octanol/buffer pH 7: log P = 1.67
  • in 1-octanol/buffer pH 9: log P = 2.91"

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) LC50 96 timmar = 5,8 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,000388914 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Rapport Goodpoint

Uppmätta halter i vild fisk i Sverige motsvarar terapeutiska koncentrationer hos människa, vilket förefaller rimligt mot bakgrund av risperidons fettlöslighet och uppmätta halter i avloppsvatten. Mekanismbaserade effektdata saknas.

Risperidon finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Risperidon har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm.

Kloka listan

Risperidon rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av risperidon

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för risperidon

  • Risperidon rekommenderas i Kloka listan.
  • Ett alternativ vid nyinsättning till patienter med schizofreni kan vara aripiprazol (rekommenderas i Kloka listan och är bättre från miljösynpunkt än risperidon).
  • Endast rekommenderat som korttidsbehandling vid psykotiska symtom eller svår aggression till äldre.
  • Startförpackning finns inom förmånen för vissa styrkor.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm