Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roxitromycin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från Fass. Informationen om risk kommer från utredningen av Goodpoint.

Persistens. Det kan inte uteslutas att roxitromycin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Roxitromycin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Roxitromycin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av roxitromycin

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Surlid (roxitromycin) från Sanofi AB (hämtad 2020-11-13).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Kow = 2.75 at neutral pH (estimated with unknown method)."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste Blue green algae (Anabaena flos-aquae) EC50 72 timmar (tillväxthastighet) = 211 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0038 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Rapport Goodpoint

Uppmätta halter i avloppsreningsverk tyder på att roxitromycin eventuellt selekterar för antibiotikaresistens. Kan samverka i miljön med övriga makrolidantibiotika, till exempel azitromycin, erytromycin och klaritromycin.

Roxitromycin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Låga koncentrationer av antibiotika

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av roxitromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för roxitromycin

  • Roxitromycin rekommenderas inte i Kloka listan.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm