Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roxitromycin

Fara 6* P 3* B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

Uppmätta halter i avloppsreningsverk tyder på att roxitromycin eventuellt selekterar för antibiotikaresistens. Kan samverka i miljön med övriga makrolidantibiotika, till exempel azitromycin, erytromycin och klaritromycin.

Roxitromycin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av roxitromycin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för roxitromycin

  • Roxitromycin rekommenderas inte i Kloka listan.
  • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[Helena Ramström 2018-10-25] Tagit bort följande eftersom inte uppdaterat: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 1 310 patienter ut roxitromycin (ATC-kod J01FA06) på recept. Det motsvarar 0,1 patient per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 0,02 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av roxitromycin på recept och rekvisition 1 600 DDD (1 340 DDD år 2015). [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Sanofi 2017.