Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sertralin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Sertralin har hittats i vild fisk i koncentrationer nära terapeutiska nivåer hos människa.

Sertralin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Sertralin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zoloft (sertralin) (hämtad 2011-04-08).

Fara

Persistens: "9–32% sertralin kvar efter 45 dagar biologisk nedbrytning aktiv slam metod; Indirekt fotolys, halveringstid 4,6 dagar."

Bioackumulation: "Log Kow vid pH 7 = 2,9; Beräknad Log D vid pH 7,0 = 2,39; Beräknad BCF = 10,4."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Green algae) 14 dagar EC50 0,056 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2007. PEC/PNEC = 6,96 vilket ger risken medelhög.

Ingen ny miljöinformation för sertralin finns publicerad på Fass.se (2018-07-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av sertralin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för sertralin

 • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
 • Sertralin rekommenderas i Kloka listan.
 • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (till exempel sertralin). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
 • Startförpackning finns inom förmånen.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin (Rapport Goodpoint 2018).

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Johnson DJ, Sanderson H, Brain RA, Wilson CJ, Solomon KR. Toxicity and hazard of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants fluoxetine, fluvoxamine, and sertraline to algae. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2007;67:128–139.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 6. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 7. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 8. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 9. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 10. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-07-10] Finns ingen ny Fass-info. Finns ingen assessment report. Finns Fass arkivinfo från 2011. När förteckningen med uppdateringen är ok, uppdatera då databasen. [Helena Ramström 2018-01-22] Riskbedömt 2016 avser Joakim Larssons riskbedömning. [Siv Martini 2015-11-12] Skriv en mening om toxiciteten jft med citalopram. Kanske även om reningsgraden. [Siv Martini 2015-11-11] Pfizer 2011-04-08. Arkivdokument finns. Övrigt (ej publicering) Ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 251 495 patienter ut sertralin (ATC-kod N06AB06) på recept. Det motsvarar 25,5 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 21,0 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 på recept och rekvisition 16 969 259 DDD (17 047 497 DDD år 2015). Har då också tagit bort referenserna: Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning och Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel.