Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sertralin

Information

Ingen ny miljöinformation för sertralin finns publicerad på fass.se (2021-06-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från tidigare information i Fass. Informationen om risk kommer från utredningen av Goodpoint 2018.

Persistens. Sertralin bryts ner långsamt i miljön.
Bioackumulering. Sertralin har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Sertralin har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zoloft (sertralin) (hämtad 2011-04-08).

Fara

Persistens: "9–32% sertralin kvar efter 45 dagar biologisk nedbrytning aktiv slam metod; Indirekt fotolys, halveringstid 4,6 dagar."

Bioackumulation: "Log Kow vid pH 7 = 2,9; Beräknad Log D vid pH 7,0 = 2,39; Beräknad BCF = 10,4."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Green algae) 14 dagar EC50 = 0,056 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2007. PEC/PNEC = 6,96 vilket ger risken medelhög.

Rapport Goodpoint 2016

Halter i miljön i Sverige av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna som rapporterar de allra lägsta effektkoncentrationerna är dock ifrågasatta. Sertralin har hittats i vild fisk i koncentrationer nära terapeutiska nivåer hos människa.

Sertralin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Sertralin har hittats i renat avloppsvatten i Region Stockholm.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin (Rapport Goodpoint 2018).

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Kloka listan

Sertralin rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av sertralin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för sertralin

 • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
 • Sertralin rekommenderas i Kloka listan.
 • Undvik slentrianmässig förskrivning av SSRI-preparat (till exempel sertralin). Utvärdera och ompröva behandlingen med SSRI-preparat. Kan läkemedlet sättas ut?
 • Startförpackning finns inom förmånen.

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, flouxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 6. Johnson DJ, Sanderson H, Brain RA, Wilson CJ, Solomon KR. Toxicity and hazard of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants fluoxetine, fluvoxamine, and sertraline to algae. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2007;67:128–139.
 7. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.
 8. Region Stockholm. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.
 9. Region Stockholms läkemedelskommitté. Kloka listan.
 10. Ulfvarson J, Adami J, Wredling R, et al. Controlled withdrawal of selective serotonin reuptake inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes with no indication of depression. Eur J Clin Pharmacol . 2003 Dec;59(10):735-40. doi: 10.1007/s00228-003-0687-y.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-24] Finns ingen Fass-info. Ändrat revideratdatum 2020-11-13 till 2021-06-24. [Helena Ramström 2020-11-13] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2018-07-11 till 2020-11-13. [2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-07-10] Finns ingen ny Fass-info. Finns ingen assessment report. Finns Fass arkivinfo från 2011. När förteckningen med uppdateringen är ok, uppdatera då databasen. [Helena Ramström 2018-01-22] Riskbedömt 2016 avser Joakim Larssons riskbedömning. [Siv Martini 2015-11-12] Skriv en mening om toxiciteten jft med citalopram. Kanske även om reningsgraden. [Siv Martini 2015-11-11] Pfizer 2011-04-08. Arkivdokument finns. Övrigt (ej publicering) Ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 251 495 patienter ut sertralin (ATC-kod N06AB06) på recept. Det motsvarar 25,5 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 21,0 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 på recept och rekvisition 16 969 259 DDD (17 047 497 DDD år 2015). Har då också tagit bort referenserna: Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning och Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel.