Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tetracyklin

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Utifrån uppmätta halter i avloppsreningsverk riskerar tetracyklin att selektera för antibiotikaresistens. Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Tetracyklin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Tetracyklin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tetracyklin Meda (hämtad 2018-07-10).

Fara

Persistens: "The inherent degradability of Tetracycline was determined in a combined test design based on the Zahn-Wellens test (OECD 302B, 1992) and the CO2-evolution test (OECD 301B, 1992). Tetracycline did not pass the criteria for inherent biodegradability as the test resulted in <70% degradation in 7 days."

Bioackumulation: "Log P of -1,30 (unknown method)."

Akut toxicitet: Finns data för 2 trofinivåer, lägst för cyanobakterier (Microcystis aeruginosa) 0,09 mg/L.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2014. PEC/PNEC: "Since there are not sufficient data for the calculation of PNEC, the phrase “Risk of environmental impact of Tetracycline cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available” is used."

Förslag på hur man kan minska utsläppen av tetracyklin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för tetracyklin

 • Tetracyklin rekommenderas inte i Kloka listan. Observera att lymecyklin, som rekommenderas i Kloka listan, snabbt hydrolyseras till aktivt tetracyklin i samband med absorption. Lymecyklin rekommenderas vid medelsvår akne respektive vid medelsvår till svår rosacea.
 • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra.

"Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelinsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 5. Backhaus T, Froehner K, Altenburger R, Grimme LH. Toxicity testing with Vibrio Fischeri: A comparison between the long term (24 h) and the short term (30 min) bioassay. Chemosphere. 1997;35(12):2925-2938.
 6. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
 7. Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D et al. Selection of resistant bacteria at very low antibiotic concentrations. PLoS Pathog. 2011;7:e1002158.
 8. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 9. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 10. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra. Stockholm: Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[Helena Ramström 2018-07-10] Finns Fass-info från Meda. Finns ingen assessment report. Satte T som osäker eftersom vad jag kan se finns bara toxicitetsdata för 2 trofinivåer. Lagt in info om Goodpoint/Larssons nya utredning 2018. [Siv Martini 2015-12-01] Referens Meda 2011-04-08. Info borttagen från Fass. Arkivdokument finns. Finns kombinerat med amfotericin B. Prioriterad substans att analysera i Naturvårdsverkets regionala screening. Övrigt (ej publicering) Följande ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 4 793patienter ut tetracyklin (ATC-kod J01AA07) på recept. Det motsvarar 0,5 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 0,6 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av tetracyklin på recept och rekvisition 72 785 DDD (90 245 DDD år 2015). Med anledning av ovanstående har följande referenser tagits bort: Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning och Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel. Risk ändrad från låg till kan ej uteslutas 2017-06-26