Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trimetoprim

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Uppmätta halter i svenska avloppsreningsverk visar att trimetoprim riskerar att selektera för antibiotikaresistens.

Trimetoprim finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.Trimetoprim har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Bactrim (sulfametoxazol, trimetoprim) (hämtad 2013-07-03).

Fara

Persistens: "Based on several measurements, half-lives in the aquatic compartment are estimated at 20–100 (geometrical average ~45) days, >42 days and 5.7 days in a microcosm study, which qualifies Trimethoprim as nonpersistent to persistent."

Bioackumulation: Log D 0,76 vid pH 7.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Rhodomonas salina, Cryptophyceae) 16 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2009. PEC/PNEC = 0,008 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Ingen senare miljöinformation på Fass.se har återfunnits (2018-09-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av trimetoprim

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för trimetoprim

 • Trimetoprim rekommenderas i Kloka listan efter urinodling om bakterien är känslig.
 • Vid empirisk behandling av nedre urinvägsinfektion utan feber rekommenderas i Kloka listan nitrofurantoin, som är bättre från miljösynpunkt än trimetoprim, eller pivmecillinam. Växelbruk på individnivå rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.
 • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam.

"Ur ett resistens-selektions-risk-perspektiv i reningsverk förefaller pivmecillinam vara ett något bättre alternativ än trimetoprim."

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Binelli A, Parolini M, Cogni D, Pedriali A, Provini A. A multi-biomarker assessment of the impact of the antibacterial trimethoprim on the non-target organism Zebra mussel (Dreissena polymorpha). Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2009;150:329-36.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 6. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
 7. Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D et al. Selection of resistant bacteria at very low antibiotic concentrations. PLoS Pathog. 2011;7:e1002158.
 8. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 9. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 10. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 11. Stockholms läns landsting. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-07-10] Ingen ny Fass-info. Ingen assessment report. Finns arkivinfo från 2013. Uppdaterat med info från Joakim Larssons nya rapport 2018. När förteckningen med uppdateringen är ok, uppdatera då databasen. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Roche 2013. [Siv Martini 2015-12-01] Toxiciteten är testad på blåalg. Finns i kombination med sulfmetoxazol. Övrigt (ej publicering) Följande ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 34 180 patienter ut trimetoprim (ATC-kod J01EA01) på recept. Det motsvarar 3,5 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 3,3 patienter per tusen invånare. Trimetoprim ingår dessutom i ett kombinationspreparat (ATC-kod J01EE01) som år 2016 hämtades ut på recept av 39 317 patienter i Sverige. Det motsvarar 4,0 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 3,5 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen av trimethoprim år 2016 på recept och rekvisition 95 430 DDD (115 063 DDD år 2015) och kombinerat med sulfametoxazol 258 458 DDD (268 031 DDD år 2015). Borttagna referenser med anledning av ovanstående: Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning och Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel.