Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trimetoprim

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om trimetoprim vad gäller persistens, bioackumulation och toxicitet kommer från fass. Risken kommer från rapporter av Goodpoint. Trimetoprim övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

Persistens. Trimetoprim är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Trimetoprim har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Trimetoprim har måttlig kronisk toxicitet.
Risk. Se rapporter från Goodpoint.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av trimetoprim

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för trimetoprim, Bactrim (sulfametoxazol, trimetoprim) från Roche (hämtad 2020-11-16).

Fara

Persistens: "Ready biodegradability:

 • 0% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 F)
 • 4% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 D)
 • 27% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 D with co-metabolism)."

Det finns data från fler tester, se Fass-informationen. "Trimethoprim is neither readily, nor inherently biodegradable. This justifies the phrase 'Trimethoprim is potentially persistent.'"

Bioackumulation: Log Kow = "0.64 experimental, method unknown".

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för cyanobakterier (Anabaena flos-aquae) "NOEC 72 h (yield) = 1.0 mg/L (OECD 201)".

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,008 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Rapport Goodpoint 2016

Uppmätta halter i svenska avloppsreningsverk visar att trimetoprim riskerar att selektera för antibiotikaresistens.

Trimetoprim finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Trimetoprim har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och fisk i Region Stockholm.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam.

"Ur ett resistens-selektions-risk-perspektiv i reningsverk förefaller pivmecillinam vara ett något bättre alternativ än trimetoprim. [...] Nitrofurantoin är därför att förorda framför såväl kinoloner (såsom ciprofloxacin), trimetoprim och pivmecillinam ur miljösynpunkt (selektionsrisk) när så är lämpligt ur ett kliniskt perspektiv. "

EU:s vattenlagstiftning

Trimetoprim övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Låga koncentrationer av antibiotika

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Kloka listan

Trimetoprim rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av trimetoprim

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för trimetoprim

 • Trimetoprim rekommenderas i Kloka listan efter urinodling om bakterien är känslig.
 • Vid empirisk behandling av nedre urinvägsinfektion utan feber rekommenderas i Kloka listan nitrofurantoin, som är bättre från miljösynpunkt än trimetoprim, eller pivmecillinam. Växelbruk på individnivå rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.
 • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt.

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Binelli A, Parolini M, Cogni D, Pedriali A, Provini A. A multi-biomarker assessment of the impact of the antibacterial trimethoprim on the non-target organism Zebra mussel (Dreissena polymorpha). Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2009;150:329-36.
 4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3. Pharmaceuticals.
 5. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 6. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
 7. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.
 8. Region Stockholm. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.
 9. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion i miljön vid användning av trimetoprim och pivmecillinam. Stockholm: Goodpoint; 2018.
 10. Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1161 av den 4 augusti 2020.
 11. Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1307 av den 22 juli 2022.
 12. Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D et al. Selection of resistant bacteria at very low antibiotic concentrations. PLoS Pathog. 2011;7:e1002158.
 13. Region Stockholm läkemedelskommitté. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-09-10] Finns ingen ny Fass-info för registrerade preparat. Dock finns miljöinformation för Bactrim mite trots att det är avregistrerat. Har lagt till om nya watch list. Ändrat revideratdatum 2020-11-16 till 2021-09-10. [Helena Ramström 2020-11-16] Finns Fass-info från Roche. Finns ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2018-07-11 till 2020-11-16. [2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2018-07-10] Ingen ny Fass-info. Ingen assessment report. Finns arkivinfo från 2013. Uppdaterat med info från Joakim Larssons nya rapport 2018. När förteckningen med uppdateringen är ok, uppdatera då databasen. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Roche 2013. [Siv Martini 2015-12-01] Toxiciteten är testad på blåalg. Finns i kombination med sulfmetoxazol. Övrigt (ej publicering) Följande ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 34 180 patienter ut trimetoprim (ATC-kod J01EA01) på recept. Det motsvarar 3,5 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 3,3 patienter per tusen invånare. Trimetoprim ingår dessutom i ett kombinationspreparat (ATC-kod J01EE01) som år 2016 hämtades ut på recept av 39 317 patienter i Sverige. Det motsvarar 4,0 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 3,5 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen av trimethoprim år 2016 på recept och rekvisition 95 430 DDD (115 063 DDD år 2015) och kombinerat med sulfametoxazol 258 458 DDD (268 031 DDD år 2015). Borttagna referenser med anledning av ovanstående: Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning och Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel.