Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Venlafaxin

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Se nedan

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Halter i miljön av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna med de allra lägsta effektkoncentrationerna är emellertid ifrågasatta. Venlafaxin har hittats i fisk exponerad för renat avloppsvatten, dock i halter under terapeutiska nivåer hos människa.

Venlafaxin finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Venlafaxin har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Efexor Depot (venlafaxin) (hämtad 2011-04-11).

Fara

Persistens: "Venlafaxine förväntas inte brytas ned i miljön. Detta baseras på ingående/inneboende (inherent) nedbrytningsstudien enligt OECD 302 A."

Bioackumulation: Log Kow = 0,5 vid pH 7.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg 4,8 mg/L.

Risk

Det framgår inte vilket år för försäljningsdata man utgår ifrån vid uträkning av PEC/PNEC. PEC/PNEC = 0,060 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Ny miljöinformation finns publicerad på Fass.se för venlafaxin från Teva (2018-07-10). I den nya miljöinformationen anges dock att data saknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av venlafaxin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka Listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för venlafaxin

 • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
 • Venlafaxin rekommenderas inte i Kloka listan.
 • Startförpackning finns inom förmånen.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

Referenser

 1. Fass.se för vårdpersonal
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Bisesi JH, Bridges W, Klaine SJ. Effects of the antidepressant venlafaxine on fish brain serotonin and predation behavior. Aquat Toxicol. 2014;148:130-8.
 4. Grabicova K, Lindberg RH, Ostman M, Grabic R, Randak T, Larsson DG et al. Tissue-specific bioconcentration of antidepressants in fish exposed to effluent from a municipal sewage treatment plant. Sci Total Environ. 2014;488-489:46-50.
 5. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 6. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
 7. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 8. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin. Stockholm: Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-07-11

[Helena Ramström 2018-07-10] Finns Fass-info från Teva om att data saknas. Uppdaterat med avseende på Joakims rapport 2018. Ändrat år för miljörisk från 2011 till 2016. När förteckningen med uppdateringen är ok, uppdatera då databasen. [Siv Martini 2016-07-26] Miljöinfo borttagen i fass.se. info finns i dokument arkiv från Pfizer 2011. Övrigt (ej publicering) Följande ska uppdateras: Försäljning I Sverige år 2016, hämtade totalt 89 113 patienter ut venlafaxin (ATC-kod N06AX16) på recept. Det motsvarar 9,0 patienter per tusen invånare. Motsvarande siffra för Stockholms län är 6,9 patienter per tusen invånare. I Stockholms län var försäljningen år 2016 av venlafaxin på recept och rekvisition 6 071 592 DDD (5 925 193 DDD år 2015). Referenser borttagna med avseende på ovanstående: Socialstyrelsen. Statistikdatabas för läkemedel. och Stockholms läns landsting. Janusinfo: Läkemedelsuppföljning Står ej angivet i arkivinfon vilket årtal risken är beräknad. T skulle bli 3 enligt Joakims modell. Nu har vi T=2