Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Venlafaxin

Sammanfattning

Uppgifterna om fara baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2021-09-10). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken kommer från utredningar av Goodpoint. Venlafaxin övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning.

 

Persistens. Venlafaxin bryts ner långsamt i miljön.
Bioackumulering. Venlafaxin har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Venlafaxin har hög akut toxicitet.
Risk. Se rapporter från Goodpoint.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av venlafaxin

 

Detaljerad information

Fass miljöinformation från 2020

Fass miljöinformation för Venlafaxin Actavis (venlafaxin) från Teva (hämtad 2020-11-16).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "I litteraturen finns ett uppskattat värde på Log Pow: 3,280, vilket tyder på att venlafaxin har låg potential att bioackumuleras."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av venlafaxin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation från 2011

Fass miljöinformation för Efexor Depot (venlafaxin) från Pfizer (hämtad 2011-04-11).

Fara

Persistens: "Venlafaxine förväntas inte brytas ned i miljön. Detta baseras på ingående/inneboende (inherent) nedbrytningsstudien enligt OECD 302 A."

Bioackumulation: Log Kow = 0,5 vid pH 7.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg EC50 = 4,8 mg/L.

Risk

Det framgår inte vilket år för försäljningsdata man utgår ifrån vid uträkning av PEC/PNEC. PEC/PNEC = 0,060 vilket ger risken försumbar, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Rapport Goodpoint 2016

Halter i miljön av flera SSRI/SNRI överstiger de koncentrationer som rapporterats ha påverkan på vattenlevande organismer, särskilt ryggradslösa djur. Studierna med de allra lägsta effektkoncentrationerna är emellertid ifrågasatta. Venlafaxin har hittats i fisk exponerad för renat avloppsvatten, dock i halter under terapeutiska nivåer hos människa.

Venlafaxin finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Venlafaxin har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten i Region Stockholm.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av citalopram, escitalopram, sertralin, fluoxetin, venlafaxin, paroxetin och klomipramin.

Sammantaget finns en riskbild för de studerade antidepressiva substanserna.

EU:s vattenlagstiftning

Venlafaxin övervakas inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. "Ämnen för vilka det råder osäkerhet om toxiciteten, eller för vilka de tillgängliga övervakningsmetodernas känslighet, tillförlitlighet eller jämförbarhet inte är tillräcklig, bör inte tas upp på bevakningslistan. Som lämpliga kandidater identifierades sulfonamidantibiotikumet sulfametoxazol och diaminopyrimidinantibiotikumet trimetoprim, det antidepressiva medlet venlafaxin och dess metabolit O-desmetylvenlafaxin, en grupp av tre azolläkemedel (klotrimazol, flukonazol och mikonazol) ... Upptagandet av olika läkemedel är förenligt med EU-strategin om läkemedel i miljön, och upptagandet av de två antibiotikumen är också förenligt med den europeiska One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens, som stöder användningen av bevakningslistan för att ”öka kunskapen om förekomst och spridning av antimikrobiella substanser i miljön”."

Förslag på hur man kan minska utsläppen av venlafaxin

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka Listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för venlafaxin

  • I första hand sätts icke farmakologisk behandling och/eller åtgärder in (t.ex. KBT och fysisk aktivitet) ensamt eller i kombination med läkemedel vid behandling av depression. Undvik överkonsumtion av alkohol.
  • Venlafaxin rekommenderas inte i Kloka listan.
  • Startförpackning finns inom förmånen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm