Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Det finns inga läkemedel som har indikation för psykisk ohälsa

Diagnos, behandling och uppföljning. Psykiatrisk vård skiljer sig inte på detta sätt från somatisk vård. Psykiatriska läkemedel ska förskrivas utifrån vår kunskap om sannolikheten att det hjälper, samtidigt utan att skapa nya problem.

Publicerat 2022-12-01

Region Stockholms läkemedelskommittés ­expertgrupp psykisk hälsa har som uppdrag att stötta Läkemedelskommittén att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel mot psykisk sjukdom. Det handlar om horisontella prioriteringar, att prioritera mellan olika läkemedel som hjälper mot samma sak. Det handlar också om att identifiera när annat än läkemedel bör provas före det är motiverat att behandla med läkemedel.

Det finns inga läkemedel som har indikation för psykisk ohälsa. Det finns läkemedel som har indikation tillfällig symtomlindring. Dessa läkemedel har inte sällan långsiktigt oönskade effekter om de tas regelbundet i stället för tillfälligt. Därför arbetar vår expertgrupp aktivt för att minska förskrivningen av vid behovsmediciner, framför allt narkotikaklassade preparat, men även andra.

Ändrade rekommendationer

Mats Ek

Mats Ek

Sedan jag blev ordförande i expertgruppen har vi tagit bort rekommendationen att tillfälliga oros- och ångesttillstånd ska behandlas med läkemedel. Det finns självklart undantag. Det kan till exempel vara helt adekvat att ge ångestlindring inför ett plågsamt eller obekvämt ingrepp. Vi har även begränsat rekommendationen avseende sömn till det preparat med minst risker, melatonin. Anledningen att vi gjort dessa förändringar är den vetskap vi har om förbrukning i Region Stockholm där många patienter står på kontinuerlig behandling med vid behovsmedicin. Vi ser inte det som en patientsäker eller adekvat behandling av kroniska tillstånd. Biverkningar och funktionsnedsättning är inte negligerbar. Det riskerar även att leda till att adekvat diagnostik och behandling försummas, till exempel genom att en patient med ångestsjukdom inte behandlas med SSRI utan istället har antihistamin och sömnläkemedel dagligen.

Psykiatriska läkemedel förändrar hjärnan. De flesta läkemedel gör detta tillfälligt och de behöver fortsätta tas för att effekt ska kvarstå. Det råder inga tvivel om att psykiatriska läkemedel kan göra oerhörd nytta. Men det är viktigt att vi försäkrar oss om att det vi förskriver får avsedd effekt.

Vägen dit går oftast via en diagnos. Korrekta diagnoser ökar sannolikheten till en korrekt behandling och därmed nytta av behandlingen. Men det räcker inte. Vi behöver också följa upp hur patienten svarar på behandlingen.

Av alla substanser som finns i Fass så är det endast ett fåtal som kommer vara till nytta för den enskilda individen. Det är läkarens roll att identifiera dessa och se till att inte förskriva annat. Psykiatrisk behandling är aldrig absolut. Den bygger på sannolikheter. Vi kan inte säkert veta hur en patient kommer att förändras av den substans som förskrivits. Inte förrän patienten provat läkemedlet. Det är därför det är så viktigt att följa upp, och för säkerhets skull avsluta behandlingen om patienten inte har blivit bättre.

Mats Ek, ordförande för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp psykisk hälsa

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad