Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Internetpsykiatri – från samtal via självhjälpsböcker till digitala behandlings­program

Publicerat 2022-12-01

Evidensen är stark för internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, även för svåra symtom. Men behandlingsformen kräver att patienten har en hög funktionsnivå och orkar göra övningar på egen hand.

Internetbehandling i Sverige startade vid Uppsala universitet på slutet av 1990-talet i form av digitaliserade varianter av biblioterapi. I biblioterapi bestod behandlingen av KBT-baserade självhjälpsböcker som kombinerades med fysiska besök eller telefonsamtal. I den nya behandlingen, som kom att kallas internet-KBT (IKBT), ­flyttade självhjälpstexterna ut på en digital plattform och kontakten med psykologen skedde via mejl. Vid den tiden hade endast 51 procent av Sveriges befolkning internet i hemmet.

Forskningen om IKBT tog fart i Sverige. I början av 2000-talet genomfördes flera studier som ­genomgående visade goda behandlingseffekter. De positiva resultaten ledde till starten av Internet­psykiatri vid Psykiatri Sydväst i Stockholm. Enheten startade 2007, samma år som den första iPhonen släpptes, och var världens första psykiatriska enhet för internetbehandling i reguljär offentligt finansierad vård. Vid det laget hade över 75 procent av befolkningen dator och bredband hemma, men bara 16 procent hade en smart­phone. Under sina 15 år har Internetpsykiatri bedömt över 15 000 patienter av vilka minst 8 000 har fått IKBT för depression, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest, insomni eller Irritable Bowel Syndrome (IBS). Idag behandlas ungefär 1 200 patienter om året. IKBT föregick alltså den nuvarande digitaliseringsvågen inom vården med decennier.

Numera finns många utövare som erbjuder digital vård i Sverige. En del är textbaserat liksom Internetpsykiatris behandlingar är, medan andra bygger på videosamtal eller chattar. De senare brukar dock inte räknas till IKBT, då de är mer lika vanliga besök hos en psykolog.

Vem är internetbehandling till för?

De flesta internetbehandlingar i Sverige riktar sig mot en enskild diagnos. Därför är det viktigt med noggrann diagnostik, så att patienten får en behandling den känner igen sig i och har nytta av. Behandlarens möjlighet att anpassa innehållet till patienten är mer begränsad än i traditionell samtalsterapi eftersom den mesta informationen förmedlas via redan färdigskrivna texter, till skillnad från muntligt av psykologen. Det gör behandlingen mindre flexibel, men garanterar samtidigt att alla patienter får en likvärdig behandling. En del före­ställer sig att internetbehandling bara är till för lindriga problem, men symtomnivån hos de som får behandling i Sverige är oftast måttlig till hög. Samtidigt är det digitala formatet, trots vägledning av psykolog, så pass krävande att patienterna behöver ha en relativt hög funktionsnivå. De måste orka läsa och göra övningar på egen hand flera gånger i veckan. Behandling kan i dagsläget endast erbjudas för patienter som kan läsa svenska, men utvecklingsprojekt för behandling på andra språk pågår i landet.

Hur går internetbehandling till?

Rutiner skiljer sig mellan vårdgivare och enheter, men ofta i de allra flesta fall anmäler sig patientenr själva utan att ha blivit remitterad. Anmälan görs via 1177 Mina vårdkontakters e-tjänster där de pat­ienter loggar in med BankID till plattformen Stöd och Behandling. Där får de fylla i formulär innan de blir kontaktade för ett bedömningssamtal, som kan vara via video eller på mottagningen. I normala fall har 50 procent både bedömts och börjat behandling inom 30 dagar från att de anmäler sig.

Behandlingarna består av texter, bilder och ibland ljudfiler och video samt olika övningar och hemuppgifter som patienten arbetar med i sin vardag och dokumenterar i arbetsblad i plattformen. Behandlingarna är uppdelade i moduler där varje modul täcker en viktig komponent i KBT-behandling för diagnosen, som exempelvis exponering vid paniksyndrom. När patienten läst igenom och arbetat med innehållet i en modul skickar den in hemuppgifterna till sin behandlare, vanligtvis en legitimerad psykolog, som granskar det som patienten gjort, ger feedback och råd och bedömer om patienten kan gå vidare till nästa modul.

Exceptionellt starkt forskningsstöd

IKBT har utvärderats i många hundratals kliniska prövningar vid det här laget. En imponerande stor mängd av denna forskning har genomförts i Sverige, och det finns uppemot 100 ­disputerade psykologer i Sverige vars avhandlingar rört internet­behandling. Idag skulle man kunna säga att det sammanlagda evidensläget för internet-KBT är starkare än för någon annan psykologisk eller psykoterapeutisk behandlingsform.

Resultaten står sig även i reguljär vård

Med viss variation mellan diagnosgrupper och regioner så blir 30–50 procent av de som får internet­behandling avsevärt förbättrade (vilket innebär en minskning av symtomen med -40 procent eller mer). Det är lika bra som traditionell KBT.

Kvalitetsregistret Svenskt Internetbehandlingsregister (SibeR)

Sedan 2015 finns kvalitetsregistret SibeR – ­Svenska internetbehandlingsregistret. Person­nummer, behandlingsprogram, indikation och utfall registreras för patienter vid alla anslutna enheter över landet. I Sverige startas internetbehandling på anslutna enheter för ungefär 1 000 patienter varje kvartal. Att vara ansluten, och rapportera in behandlingsresultat till SibeR bör vara absolut minimum för att en vårdgivare som erbjuder IKBT ska kunna anses vara trovärdig. 2021 var tio regioner med totalt 177 vårdenheter anslutna till SibeR.

Erik Forsell, leg psyk, med dr, utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri på Psykiatri Sydväst i Huddinge

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad